8 กรกฎาคม 2563 กทม. ลุยอุโมงค์ลอดถนนมหาราช – หน้าพระลาน

ที่มา:

กทม. เริ่มย้ายต้นไม้ ขุดค้นทางโบราณคดีเดินหน้าอุโมงค์ทางเดินลอดมหาราช – หน้าพระลาน วงเงิน ๑,๑๒๕ล้านบาทปรับภูมิทัศน์ จัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่รัตนโกสินทร์ เนาวรัตน์พัฒนาการคว้างานก่อสร้าง ตอกเข็ม ก.ค. นี้ เสร็จปลายปี ๒๕๖๔ ภายในเดือน ก.ค. นี้จะเริ่มการก่อสร้างโครงการอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช และถนนหน้าพระลาน จำนวน ๒ โครงการค่าก่อสร้างรวม ๑,๑๒๕ ล้านบาท จะแล้วเสร็จปลายปี ๒๕๖๔ ขณะนี้ได้ผู้รับเหมาก่อสร้างแล้ว คือ บมจ. เนาวรัตน์พัฒนาการอยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา และอยู่ระหว่างจ้างบริษัทที่ปรึกษาขุดค้นทางโบราณคดีเริ่มงานวันที่ ๒๙ พ.ค. – ๒๔ พ.ย. ๖๓ ตามที่กรมศิลปากรกำหนด เนื่องจากโครงการก่อสร้างอยู่ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ “เริ่มล้อมย้ายต้นไม้เพื่อขุดค้นทางโบราณคดี เช่น ต้นลีลาวดี ส่วนต้นไม้ใหญ่บริเวณเกาะกลางยังล้อมรอให้ต้นไม้ปรับตัวก่อนเพื่อย้ายต่อไป”รายละเอียดโครงการ ประกอบด้วย

. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจำนวน ๒ จุด วงเงิน ๙๔๕ ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๕๔๐ วัน ได้แก่ อุโมงค์ทางเดินลอดหน้าพระลานจุดที่ ๑ ระยะทาง ๙๖ ม. พื้นที่รวม ๖,๒๘๐ ตารางเมตร พร้อมห้องน้ำชาย ๒๑ ห้อง ห้องน้ำหญิง ๕๕ ห้อง โถงพักคอยและทางเดิน อาคารกองอำนวยการ และอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน จุดที่ ๒ ระยะทาง ๓๗ ม. พื้นที่รวม ๓๕๐ ตารางเมตร พร้อมงานก่อสร้างระบบสุขาภิบาล ระบบระบายน้ำระบบไฟแสงสว่าง ระบบระบายอากาศ และปรับอากาศ ระบบจราจรและงานปรับปรุงภูมิทัศน์ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช วงเงิน ๑๘๐ ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๖๐ วัน ระยะทาง ๙๐ ม. พื้นที่รวม ๑,๑๔๖ ตารางเมตรพร้อมห้องน้ำชาย ๑๕ ห้อง ห้องน้ำหญิง ๒๐ ห้อง โถงพักคอย ทางเดิน และงานก่อสร้างระบบสุขาภิบาล ระบบระบายน้ำระบบไฟแสงสว่าง ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ ระบบจราจรและงานปรับปรุงภูมิทัศน์ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ ต้องการจัดระเบียบการสัญจรในพื้นที่ และอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ เข้าชมพระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ