7 มิถุนายน 2563 สนง. สิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการจัดการมูลฝอยขยะตกค้าง และช่วงโควิด-19

ที่มา : http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200607123346197

เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ลงพื้นที่สำรวจสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ติดตามประเมินผลการจัดการมูลฝอยขยะตกค้าง ประจำปี 2563 สำรวจและประเมินความเสี่ยงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม เทศบาลตำบลนาแก้ว และเทศบาลตำบลเสริมงาม รวมจำนวน 5 แห่ง เพื่อให้เป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559 – 2564) ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 100 ของปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง ปี พ.ศ. 2558 ภายในปี 2562 และขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในปี 2564 รวมทั้งการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยสำหรับเหตุการณ์ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ขณะเดียวกัน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ได้ดำเนินการคัดแยกขยะของสำนักงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลปริมาณขยะของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการลดและคัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐ และโครงการสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ตลอดจนเกิดภาพลักษณ์ที่ดี พร้อมทั้งสามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินการจัดการขยะภายในสำนักงานให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป