7 มกราคม 2563 PM2.5 เกินมาตรฐาน 17 เขตในกทม.

ที่มา: https://www.innnews.co.th/social/news_569054/

นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยว่า วันนี้ (7 ม.ค.63) จากการรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. สามารถตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ตรวจวัดได้ 39-62 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ซึ่งถือได้ว่าดัชนีคุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศปานกลาง ถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

จากการตรวจวัดพบ 17 พื้นที่ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐาน เช่น เขตพระนคร เขตปทุมวัน เขตบางกอกน้อย เขตภาษีเจริญ เขตคลองเตย เขตบางเขน เขตบางขุนเทียน เป็นต้น เพื่อเป็นการควบคุมปัญหาการเผาในที่โล่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 62 โดยกำหนดให้การเผาในที่โล่ง ได้แก่ การเผาหญ้า การเผาตอซังข้าว และการเผาขยะ เป็นแหล่งก่อเหตุรำคาญ และให้ผู้อำนวยการเขต เป็นผู้กำกับดูแลในพื้นที่ เพื่อไม่ให้มีการเผาในที่โล่ง หากมีผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ทางสำนักสิ่งแวดล้อม ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดมลพิษทางอากาศ และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดมลพิษ เช่น ลดการเผาในที่โล่งทุกชนิด ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว อย่างต่อเนื่องตลอดมา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร