7 พฤษภาคม 2563 ทส. เปิดระบบบาดาลยักษ์แห่งแรกของประเทศ

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_667119/

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๒ สุพรรณบุรี จัดทำโครงการศึกษาเทคนิคการเจาะและก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่ นำแนวคิดการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย Riverbank Filtration (RBF) กำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในการต่อยอดโครงการ และดำเนินการศึกษาเทคนิคการเจาะและก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด ๖๐๐ มม. (๒๔ นิ้ว) และมีความลึกประมาณ ๖๐ เมตร ต่อ ๑ พื้นที่ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลขึ้นมาได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เพื่อให้สามารถนำน้ำมาใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพของพื้นที่ พร้อมก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ ทำให้มีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้บริหารจัดการระบบกระจายน้ำและส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๒ สุพรรณบุรีดำเนินการนำร่องจัดทำและดำเนินงานโครงการดังกล่าวยัง พื้นที่ บ้านธัญญอุดม หมู่ ๖ ต. หาดท่าเสา อ. เมืองชัยนาท จ. ชัยนาท เป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยจะมีจำนวนผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้กว่า ๑,๔๘๔ ครัวเรือน ๕,๐๓๖ คน โดยโครงการศึกษาเทคนิคการเจาะและก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่ เป็นการเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งเทียบเท่าระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ของประเทศอังกฤษ หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ จะมีปริมาณน้ำที่สามารถพัฒนาได้กว่า ๑,๔๖๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี และสามารถให้ประชาชนใช้สำหรับในด้านการอุปโภคบริโภค ไม่ต่ำกว่า ๘,๐๐๐ คน และสามารถเป็นแหล่งต้นทุนเพื่อสร้างความมั่นคงทานด้านเกษตรกรรมไม่น้อยกว่า ๖,๒๕๕ ไร่