7 พฤศจิกายน 2565 ยังไม่พอ! เสนอเร่งลดคาร์บอนภาคพลังงาน COP 27

ที่มา : https://www.thaipost.net/news-update/257169/

ความวิกฤตของปัญหาโลกร้อนนี้มาจากรายงานสหประชาชาติประเมินว่า แม้ทุกประเทศ
เดินตามเป้าที่วางไว้ ตามแผนแม่บทข้อตกลงปารีส ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปลดปล่อยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ
จะยังเพิ่มสูงถึงร้อยละ 10 ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับปี 2553 ส่วนคณะกรรมการสหประชาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระบุการลดปล่อยก๊าซต้องลดให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 43 ภายในปี 2573 เพื่อควบคุมอุณหภูมิโลก
ไม่ให้เกิน และมีความคาดหวังจากเวทีโลกร้อน COP 27 ที่อียิปต์ ระหว่างวันที่ 6-18 พ.ย. 2565 ที่เหล่าผู้นำทั่วโลกที่ได้ลงนามและให้สัตยาบันไว้กับข้อตกลงปารีสจะเดินทางมาเจรจาหารือกัน

  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ
ของเยอรมัน (GIZ ประเทศไทย) จัดงานเสวนาเวทีสาธารณะหัวข้อ “จาก COP 26 สู่ COP 27 : เดินหน้าภาคพลังงาน
สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน 2050”

  ขณะที่วงเสวนา “ทบทวนคำสัญญาผู้นำไทยกับความเป็นไปได้สู่เวที COP 27“
นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนธรรมชาติสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรอบท่าทีเจรจาของไทยใน COP 27 ไทยจะสนับสนุนการเจรจาที่กำลังดำเนินอยู่ ภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ และความตกลงปารีส 
และยืนยันว่า การเจรจาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่บนพื้นฐานความเป็นธรรม ความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่างกัน โดยคำนึงถึงความสามารถของแต่ละภาคี การพัฒนาที่ยั่งยืน เราต้องเร่งเปลี่ยน เพื่อลดกระทบสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในรุ่นลูกรุ่นหลาน