7 ตุลาคม 2565 ความยั่งยืนในอาเซียน ไทยนำ BCG ขับเคลื่อนประเทศ

ที่มา https://www.prachachat.net/csr-hr/news-1070269

“ดีลอยท์” เผยรายงานฉบับใหม่ในหัวข้อ “ความมุ่งมั่นในการจัดการด้านความยั่งยืน
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2565” โดยนำเสนอความท้าทายการจัดการด้านความยั่งยืนที่ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเผชิญอยู่ และความมุ่งมั่นของภาครัฐเพื่อจัดการกับความท้าทายเหล่านั้น เพื่อให้ภูมิภาคนี้แสดงศักยภาพในทางเศรษฐกิจอย่างเต็มที่

สำหรับรายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Deloitte Center for the Edge และสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน (US-ASEAN Business Council) เพื่อมุ่งให้ความสำคัญกับข้อมูลเชิงลึกของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน 5 ด้านสำคัญ ที่คัดเลือกโดยสมาชิกสภาธุรกิจสหรัฐ-อาเซียน ได้แก่ พลังงานและสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ น้ำ ของเสียและความเท่าเทียมกันทางเพศ

นอกจากนั้น รายงานดังกล่าวยังแสดงภาพรวมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียดจาก 9 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ดังนั้น เมื่อมามองประเทศไทย ต้องยอมรับว่าภาครัฐ และเอกชน
มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green จนทำให้ประเทศไทยมีผลการดำเนินงานที่ดี
ในการจัดการความยั่งยืนทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย

          1. เป็นศูนย์กลางธุรกิจเชิงพาณิชย์หากยังเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

          2. ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ครอบคลุมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) ทั้ง 17 ข้อ ซึ่งยืนยันว่าประเทศไทยมีการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างชัดเจน

          3. ประเทศไทยกำลังเผชิญกับอัตราการขยายเขตเมืองที่ลดลงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เนื่องจากมีสัดส่วนของประชากรจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท

          4. การเพิ่มขีดความสามารถให้กับกำลังแรงงานตามเป้าหมาย “Thailand 4.0”

          5. ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการช่วยให้อาเซียนรับมือกับความท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ