7 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ว่าฯ ชัยนาท ใช้ยาแรง งัดกฎหมาย 6 ฉบับ เอาผิดคนเผาป่า แก้ปัญหา PM 2.5 เกินมาตรฐาน สั่งงดเผาตลอดทั้งปี ให้ทุกพื้นที่เป็นเขตควบคุมไฟป่า

ที่มา: https://www.komchadluek.net/news/local/415396?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=local

นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท  ออกประกาศให้พื้นที่ทั้ง 8 อำเภอของ จ.ชัยนาท เป็น “เขตควบคุมไฟป่า”  สั่งงดเว้นการเผาป่า  เผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เผาขยะมูลฝอย เผาวัชพืชข้างทาง และการเผาในพื้นที่โล่งแจ้งทุกกรณี ในพื้นที่ จ. ชัยนาท   ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563   เพื่อแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าที่ปกคลุมในพื้นที่ และปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  ที่มีปริมาณเกินกว่าค่ามาตรฐาน ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน โดยสั่งการให้ทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน  ชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญา ตาม  พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ,  พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 , พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ,  พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560,  ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 , และ พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522  

อย่างไรก็ตาม หากราษฎรคนใดมีความจำเป็นต้องเผาวัชพืชในที่ดินทำกินของตนเอง  ต้องขออนุญาตจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายอำเภอท้องที่นั้นๆ เป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนจะเผาทุกครั้ง  และต้องทำแนวกันไฟรอบพื้นที่ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร  หากไม่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จนเป็นเหตุให้ไฟลุกลามไหม้ป่า หรือไหม้พื้นที่อื่นๆ จะถูกจับดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเฉียบขาดทุกราย