7 กุมภาพันธ์ 2563 จ. หนองคายน้ำโขงลด เกิดสันดอนปากห้วยโมง

ที่มา: https://www.banmuang.co.th/news/region/179514

สถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงอย่างต่อเนื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง อ. ท่าบ่อ จ.หนองคาย กรมชลประทาน ที่มีประตูปิดเปิดระบายน้ำ ที่ปากห้วยโมง ซึ่งเชื่อมกับแม่น้ำโขง และมีอาคารสูบน้ำที่ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแบบ 2 ทิศทาง ขนาดใหญ่ จำนวน 4 เครื่องไว้สูบน้ำเข้าในฤดูแล้งและสูบน้ำออกในฤดูฝน รวมทั้งมีระบบส่งน้ำ ที่ส่วนใหญ่ใช้ระบบสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ ในสถานีสูบน้ำย่อย ดูแลแหล่งน้ำ และทางน้ำชลประทานในพื้นที่ อ. ท่าบ่อ และ อ. ศรีเชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 6 หมื่นไร่ ได้ทำการปิดประตูระบายน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 4 บานแล้ว ขณะนี้มีปริมาณน้ำในโครงการฯ ประมาณ 2.439 ล้าน ลบ.ม. และระดับน้ำในลำห้วย 7.12 เมตร และระดับน้ำโขง 1.05 เมตร ซึ่งระดับน้ำโขงต่ำกว่าน้ำที่กั้นไว้ในลำห้วยโมงถึง 6.07  เมตร โดยทางโครงการฯ จะมีการสูบน้ำโขงสำรองเข้าในระบบเป็นระยะ ๆ ก่อนส่งต่อให้เกษตรกร โดยเฉพาะในเดือนมีนาคม – เมษายน ที่เกษตรกรในพื้นที่บริการที่ทำการเกษตรมีการใช้น้ำมาก อีกทั้งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดฤดูแล้งและจากระดับน้ำโขงที่มีระดับต่ำ  ล่าสุดวัดที่ส่วนอุทกวิทยา จ. หนองคาย กรมทรัพยากรน้ำ มีระดับเพียง 86 ซม. ต่ำกว่าตลิ่งถึง 11.32 เมตร ทำให้เกิดสันดอน ปิดทางน้ำโขงที่จะไหลเข้ามาปากประตูระบายน้ำ และเครื่องสูบน้ำ ทำให้เป็นอุปสรรคในการสูบน้ำ ทางโครงห้วยโมงฯ จึงต้องขุดล่องน้ำเพื่อให้น้ำโขงไหลเข้ามา และสามารถสูบน้ำเข้าห้วยโมงส่งต่อให้เกษตรกร ได้ใช้น้ำอย่างเพียงพอต่อไป