7 กุมภาพันธ์ 2563 กทม.เร่งกำจัด ‘ขยะติดเชื้อ’ สั่งเขตบิ๊กคลีนนิ่งชุมชนกรุง

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/bangkok/756276

นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สนอ.) กทม. กล่าวว่า สนอ. ได้จัดทำแผ่นพับแนะนำการสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องแก่ประชาชน และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งรณรงค์ให้ทุกสำนักงานเขตจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนื่งเดย์ในพื้นที่ชุมนุมชนทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ ขณะเดียวกันได้ขอความร่วมมือประชาชนที่ไม่มีอาการทางโรคระบบทางเดินหายใจ แยกทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วออกจากมูลฝอยทั่วไป โดยใส่ถุงผูกให้แน่นและทิ้งถังขยะปกติ แต่หากมีอาการระบบทางเดินหายใจ ควรทิ้งในถังขยะติดเชื้อ นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (สนพ.) กทม. กล่าวว่า สนพ. ได้จัดกิจกรรมจัดการขยะติดเชื้อตามเกณฑ์มาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือกับสำนักอนามัย กทม. และสำนักงานเขต จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด แจกหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจลล้างมือ และแผ่นพับให้ความรู้การป้องกันโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 อีกทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำวิธีจัดเก็บ และกำจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธี 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1. แยกทิ้งหน้ากากอนามัยออกจากขยะมูลฝอยประเภทอื่น 2. พับหน้ากากอนามัยส่วนที่สัมผัสกับใบหน้าเข้าด้านใน เพื่อป้องกันสารคัดหลั่งจากน้ำมูก หรือน้ำลายแพร่กระจาย 3. ม้วนหน้ากากอนามัยใช้แล้วใส่ถุงที่ปิดสนิทก่อนทิ้งหรือทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิด และ 4.ล้างมือทุกครั้งด้วยน้ำสบู่ หรือเจลล้างมือหลังทิ้งหน้ากากอนามัย สำหรับประชาชนทั่วไป และไม่มีอาการป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อโรค สามารถใช้หน้ากากอนามัยแบบผ้าได้ และควรมีสำรองอย่างน้อย 2 ผืน เมื่อใช้แล้วต้องซักทำความสะอาด ตากแดดให้แห้งเพื่อฆ่าเชื้อทุกครั้ง

นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) กทม. กล่าวว่า สสล. ได้บริหารจัดการขยะหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว โดยกำชับสำนักงานเขตแยกเก็บรวบรวมหน้ากากอนามัย และขนส่งไปกำจัดด้วยการเผาในเตาเผามูลฝอยชุมชน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม หรือเตาเผามูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ขณะเดียวกันได้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดและจัดเก็บมูลฝอยของ กทม. ได้แก่ เสื้อกั๊กสะท้อนแสง ผ้าปิดจมูก ถุงมือยาง ถุงมือผ้า รองเท้าบูท แว่นตา และกำชับให้พนักงานเก็บขนมูลฝอยสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เพื่อป้องกันอันตรายจากการสัมผัสมูลฝอยประเภทต่างๆ รวมถึงจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านอาชีวอนามัย การดูแลสุขภาพ การป้องกันโรคและอันตรายจากการปฏิบัติงาน รวมถึงการป้องกันโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019