7 กันยายน 2565 DITP เสริมแกร่งธุรกิจใช้ให้เป็น กลไกBCG-คาร์บอนฟุตพริ้นท์

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/business/environment/1024985

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ได้จัดกิจกรรมสัมนาเสริมองค์ความรู้ และฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการด้าน BCG : เศรษฐกิจชีวภาพ( Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) และ Carbon footprint เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยรับมือ และปรับตัวเชิงรุกต่อกติกาการค้าโลกเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งกิจกรรมนี้ DITP ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) นำร่องยกระดับผู้ประกอบการไทยให้เข้าใจ และเห็นประโยชน์ของ BCG Economy Model หากผู้ประกอบการมีความเข้าใจเรื่อง Carbon footprint และ BCG แล้ว ก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้าของประเทศ พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจแบบคาร์บอนต่ำซึ่งจะสามารถสร้างแต้มต่อทางธุรกิจได้อีกมากพร้อมเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจเองให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้