7 กรกฎาคม 2565 กกพ. เปิดรับซื้อขยะชุมชน 282.98 เมกะวัตต์

ที่มา : https://www.prachachat.net/economy/news-973927

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 65 นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่าตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เห็นชอบอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สำหรับปี 2565 ภายใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 สำหรับผู้ผลิตโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) จำนวน 34 โครงการ ตามรายชื่อโครงการที่กระทรวงมหาดไทยเสนอกำหนด ปริมาณรับซื้อรวมไม่เกิน 282.98 เมกะวัตต์ กกพ. จึงได้ออกระเบียบว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน พ.ศ. 2565 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 65 และประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 65 โดยมีกระบวนการและกรอบระยะเวลาการรับซื้อไฟฟ้าตามที่กำหนด ทั้งนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะดำเนินการประกาศการยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้า รายละเอียด ขั้นตอน สถานที่ ระยะเวลา รวมถึงเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป