6 เมษายน 2565 ภาพถ่ายดาวเทียม เตือน 3 จังหวัด เสี่ยงเกิดไฟป่าสูง

ที่มา : https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3274463

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS แสดงให้เห็น 17 จังหวัดภาคเหนือที่เป็นพื้นที่เสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่า โดยในช่วง 7 วันนี้ มี 3 จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่ามากที่สุดยังคงเป็นจังหวัดตาก เชียงใหม่ และลำปาง โดยในสัปดาห์นี้ทุกจังหวัดล้วนมีตัวเลขคาดการณ์ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า ซึ่งพบน้อยกว่าประมาณ 4 ล้านไร่ ส่วนพื้นที่เสี่ยงสูงเกิดไฟป่าอันดับหนึ่งยังคงเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและที่ชุมชนและพื้นที่อื่นๆ ตามลำดับ ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากการเผาในกิจกรรมการเกษตร การเผาเพื่อหาของป่า หรือการเผาเพื่อล่าสัตว์ จนทำให้เกิดการลุกลาม เป็นต้น โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปวางแผนเพื่อการจัดการเชื้อไฟ และจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ คาดการณ์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น โดย GISTDA ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่