6 มีนาคม 2565 ค้นพบ “กิ้งกือไส้กรอกสยาม” กิ้งกือไส้กรอกชนิดใหม่ของโลก

ที่มา : https://today.line.me/th/v2/article/KwOoRgr?oaId=linetodayth&oapHash=4n87D&oapContentOrder=8&utm_source=oa&utm_medium=TODAY&utm_campaign=202203061700&utm_term=5

ทีมวิจัยนำโดย รศ.ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ Prof. Dr. Sergei I. Golovatch, Russian Academy of Sciences และ ศ.ดร. สมศักดิ์ ปัญหา หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการซิสเทแมติกส์ของสัตว์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ศึกษาตัวอย่างของกิ้งกือไส้กรอกที่เก็บมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 จาก อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว แล้วพบว่าเป็นกิ้งกือไส้กรอกชนิดใหม่ของโลก จึงตั้งชื่อว่า 𝑁𝑒𝑝𝑎𝑙𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑠 Likhitrakarn, Golovatch & Panha, 2022 หรือกิ้งกือไส้กรอกสยาม ซึ่งเป็นกิ้งกือไส้กรอกที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ที่ราบในภูมิประเทศป่าเขตร้อน แตกต่างจากกิ้งกือชนิดอื่น ๆ ในสกุลนี้ที่อาศัยอยู่ในภูมิอากาศกึ่งเขตร้อน อาศัยอยู่บนภูเขาสูงหรือในถ้ำหินปูน การค้นพบครั้งนี้ยังแสดงถึงขอบเขตการกระจายตัวที่อยู่ใต้สุดของกิ้งกือสกุลดังกล่าวอีกด้วย