6 มิถุนายน 2563 “อธิรัฐ” สั่งลุยเสริมทราย “หาดจอมเทียน” เสร็จ ธ.ค. 65

ที่มา : https://mgronline.com/business/detail/9630000058667

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ตรวจความคืบหน้าโครงการเสริมทรายหาดพัทยา เมืองพัทยา และตรวจความพร้อมก่อนดำเนินโครงการเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะบริเวณชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี

โดยโครงการก่อสร้างเสริมทรายชายหาดพัทยา ซึ่งดำเนินการ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2562 ความยาว 2.8 ก.ม. ความกว้าง 35 ม. ปริมาณทราย 363,470 ลบ.ม. ทำให้มีพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยวบริเวณโครงการเพิ่มขึ้นกว่า 98,000 ตร.ม สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดได้เพิ่มขึ้น รับปริมาณนักท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้น ลดความแออัดของนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้สู่ประเทศ และป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งได้ดียิ่งขึ้น

สำหรับโครงการเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดจอมเทียน ดำเนินการโดยกรมเจ้าท่า เพื่อเสริมทรายชายหาดจากด้านทิศใต้ของหาดขึ้นมาทางทิศเหนือ มีความยาวประมาณ 3.5 ก.ม. ความกว้างประมาณ 50 ม. และก่อสร้างแหล่งสํารองทราย ความยาว 225 ม. รวมทั้งติดตั้งระบบป้องกันชายหาดแห้ง รวมทั้งติดต้ังท่อระบายนํ้าเชื่อมต่อท่อระบายนํ้าเดิม รวมพื้นที่ดำเนินการ จำนวน 112 ไร่ ระยะเวลาก่อสร้าง 900 วัน (ประมาณ ก.ค. 63 – ธ.ค. 65)

ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จนอกจากจะช่วยในการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ และชายหาดจอมเทียนให้กลับมามีความสวยงามแล้ว ยังเป็นการ
– ส่งเสริมการท่องเที่ยวชายหาดจอมเทียน กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้สู่ประเทศ
– เงิน 1 บาท ที่ใช้ในการลงทุนเสริมชายหาดจอมเทียน หากคำนวณตามหลักเศรษฐศาสตร์ จะก่อให้เกิดรายได้คืนกลับสู่ระบบเศรษฐกิจจํานวน 3.20 บาท

นายอธิรัฐ กล่าวว่า ได้สั่งการให้กรมเจ้าท่า เร่งรัดการดำเนินการโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในภาพรวม และสร้างการรับรู้ความเข้าใจ พร้อมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ทั้งก่อนเริ่มและระหว่างดําเนินงาน และเน้นย้ำให้คํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการ และชุมชนโดยรอบ และต้องมีมาตรการรองรับ นอกจากนี้ ในการดําเนินงาน ควรไม่ให้กระทบต่อทัศนียภาพชายหาด บรรยากาศการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว หรือให้กระทบน้อยที่สุด