6 มิถุนายน 2563 ชป. 6 เดินหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเสียวใหญ่ เพื่อให้พร้อมเก็บกักน้ำได้ทันในช่วงฤดูฝนนี้

ที่มา : http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200606191913112

 นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 กล่าวว่า ลำน้ำเสียวใหญ่ เป็นลำน้ำสายหลักของลุ่มน้ำลำเสียวน้อย และลำเตา ครอบคลุมพื้นที่ 16 อำเภอ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีษะเกษ และจังหวัดยโสธร ความยาวลำน้ำ 245 กิโลเมตร  มีความลาดชันในบริเวณพื้นที่ตอนบน และตอนกลาง จนถึงช่วงปลายของลำน้ำจุดบรรจบกับลำน้ำมูล สภาพของลำน้ำเสียวใหญ่ที่บางช่วงเล็กแคบและตื้นเขิน รวมทั้งฝายตามลำน้ำเสียวใหญ่ส่วนใหญ่ไม่มีประตูระบายน้ำควบคุม ทำให้การระบายน้ำในช่วงน้ำหลากไม่ค่อยสะดวก ส่งผลให้พื้นที่ลุ่มน้ำเสียวใหญ่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลานาน และเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งก็มักจะประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำ เนื่องจากไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำเพียงพอ เช่น เมื่อช่วงที่เกิดพายุโพดุล พัดผ่านเข้าประเทศไทยในช่วงฤดูน้ำหลากปี 2562 ที่ผ่านมา ในพื้นที่ลำน้ำเสียวใหญ่ก็ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยเฉพาะที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับผลกระทบ 7 อำเภอพื้นที่ 144,538 ไร่ สำนักงานชลประทานที่ 6 จึงได้เร่งดำเนินการปรับปรุงอาคารชลประทานเพื่อเร่งการระบายน้ำและกักเก็บน้ำ ปรับปรุงคันกั้นน้ำที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ขุดลอกแก้มลิงต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความจุและตัดยอดน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำเสียวใหญ่ให้แล้วเสร็จเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากในช่วงฤดูฝนปีนี้

ด้านนายสรายุทธ ช่วยชาติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เร่งดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยในลำน้ำเสียวใหญ่ ซึ่งหลายโครงการจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ เช่น โครงการขุดลอกเพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักน้ำลำเสียวใหญ่บ้านเมืองบัว ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำและการระบายน้ำ ป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยบริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองบัว สามารถเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำได้ 317,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งได้มีการจ้างแรงงานเกษตรกร ตามมาตรการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแรงงานเข้าร่วม 15 ราย จัดจ้างเป็นระยะเวลา 2 เดือน (พฤษภาคม-มิถุนายน 2563)

ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานขุดลอกตะกอนในลำน้ำเสียวใหญ่ มีผลงานความคืบหน้าไปแล้วประมาณ 70% ของแผนงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำได้ทันในช่วงฤดูฝนนี้ สำหรับสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งปีหน้าอย่างไม่ขาดแคลน