6 มกราคม 2563 ทส.เดินหน้าสวนสัตว์แห่งใหม่ “ธัญบุรี”

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/1740781

นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ตนได้รับมอบหมายจากนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. นำคณะผู้บริหาร ทส. ลงพื้นที่คลอง 6 อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี เพื่อสำรวจพื้นที่ก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ โดยความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเขียนแบบโครงสร้าง โดยได้มุ่งเน้นสภาพแวดล้อม ความเป็นมาตรฐานเทียบเท่าระดับโลก มีแผนงานหลักในการดำเนินงาน 6 ด้าน คือ 1. โครงการปรับปรุงสำนักงานก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ (ชั่วคราว) 2. โครงการจัดทำถนนลำลอง และรั้ว (ชั่วคราว) รอบพื้นที่ 3. โครงการก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 พระราชทานพื้นที่โครงการ และตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบ 4. โครงการก่อสร้างเรือนเพาะชำเพื่อการขยายพันธุ์พืช 5. โครงการก่อสร้าง และจัดหาระบบสาธารณูปโภคสำหรับใช้ในพื้นที่โครงการ และ 6. โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ในโครงการ เลขานุการ รมว.ทส.กล่าวต่อว่า สำหรับแนวทางของการดำเนินงานสวนสัตว์แห่งใหม่ และสถานที่ทำงานขององค์การสวนสัตว์ จะดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์การเป็นผู้นำและแหล่งเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่าในระดับสากล ที่มุ่งเน้นงานด้านการอนุรักษ์ การศึกษาวิจัย การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และการพักผ่อนหย่อนใจเป็นสำคัญ และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รังสรรค์ให้เป็นสวนสัตว์ 4.0 ภายใต้แนวคิด “ชุบชีวิตทุ่งน้ำ” นำเสนอระบบนิเวศลุ่มน้ำ ชูสัตว์แทนไทย สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ เป็นตัวแทนสวนสัตว์แห่งชาติในประเทศไทยในเวทีโลก ที่ออกแบบตามมาตรฐาน World Class Zoo ยกระดับมาตรฐานสวนสัตว์ไทย คำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์เป็นสำคัญ โดยการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่มีกรอบระยะเวลาดำเนินงาน คือ ระหว่างปี 2563 ถึงปี 2564 เป็นช่วงการออกแบบโครงสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ และระหว่างปี 2565-2569 เป็นช่วงการดำเนินการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ในปี 2570