6 พฤษภาคม 2564 เตรียมชง ครม.ไฟเขียวเอกชนส่งออกไม้-เพิ่มชนิดไม้แปรรูป

ที่มา: https://news.thaipbs.or.th/content/304075

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ (คปช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ผ่านวีดิทัศน์ทางไกล ที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมได้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการขออนุญาตส่งออกไม้สักสวนป่า ออกจำหน่ายต่างประเทศ จากเดิมที่อนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นผู้ส่งออกไม้สักสวนป่าออกจำหน่ายต่างประเทศ แต่เพียงรายเดียว จะเสนอให้หน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชนสามารถส่งไม้สักออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้ พร้อมทั้งทบทวนมติคณะรัฐมนตรี ที่แต่เดิมให้เฉพาะไม้ผลบางชนิดเท่านั้นที่สามารถนำป้อนเข้าโรงงานแปรรูปไม้ หรือโรงเลื่อยผลิตเป็นไม้แปรรูป หรือชิ้นไม้สับได้ เป็นการเสนอให้เพิ่มไม้ยางพารา ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม สนทะเล สนประดิพัทธ์ กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ จามจุรี และไม้ผลทุกชนิด สามารถนำเข้าป้อนโรงงานแปรรูปไม้ผลิตเป็นไม้แปรรูปหรือชิ้นไม้สับได้ ทั้งนี้จะช่วยให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จากต้นหรือกิ่งของไม้ผลชนิดต่าง ๆ ที่ตัดฟันออกให้เกิดประโยชน์สูงสุด แทนการทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์สร้างประโยชน์ และรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยพล.อ.ประวิตรขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำความเห็นของคณะกรรมการฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอน