6 พฤษภาคม 2563 คุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับดีและดีมาก

ที่มา : http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200506132258681

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนประชาชนผ่านแอปพลิเคชัน AIRCMI ว่า คุณภาพอากาศในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ เวลา 12.11 น. ของวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 จากรายงานในวันนี้ไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ที่ 22 ไมโครกรัมต่อลูกบาก์ศเมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) ส่วนใหญ่ทุกอำเภอมีคุณภาพอากาศดี ถึงดีมาก ซึ่งหลังจากสิ้นสุดประกาศห้ามเผาโดยเด็ดขาด ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนและเกษตรกร ในการลด ละ เลิกการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่ต่างๆ และให้มีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงด้วยวิธีการอื่นทดแทน