6 ธันวาคม 2565 Circular Economy การหมุนเวียนทรัพยากร เพื่อให้โลกก้าวไปข้างหน้า

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/news/1757450/

GC ให้ความสำคัญกับเรื่องความยั่งยืน (Sustainability) มุ่งเน้นใช้วัตถุดิบให้น้อยที่สุด
ลดของเสีย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนเรื่อง Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายในการเปลี่ยนการเดินทางของการใช้ทรัพยากรให้กลายเป็นวงจรที่หมุนเวียนต่อไปได้ไม่สิ้นสุด

  Circular Economy สู่การเป็น GC Circular Living สะท้อนให้เห็นว่าทุกคนและทุกองค์กร คือ สายพานสำคัญที่จะช่วยกันสร้างค่านิยมใหม่ในการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายเดียวกับ GC
คือ ความสำเร็จในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ใช้อย่างเข้าใจ ใช้ด้วยความรับผิดชอบและหวงแหน ใช้อย่างประหยัด ใช้ซ้ำ แปรรูปเพิ่มมูลค่าให้น่าใช้ หมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงเมื่อใช้แล้ว
มีการแยก ทิ้ง และกำจัดอย่างถูกวิธี  และชวนกันปลูก เปลี่ยน สร้าง ลดการใช้พลาสติก หันมาใช้พลังงานทดแทน
เพื่อโลกที่อยู่ของเรา จะเป็นช่วยลดโลกร้อน ลดการปล่อยคาร์บอน เพื่อไปสู่เป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)