6 ธันวาคม 2563 เปิดประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ์ทุกบานเร่งระบายน้ำ

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/202459

สถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังคงวิกฤติเนื่องจากเป็นพื้นที่รองรับน้ำจากตัวจังหวัดชั้นในก่อนไหลออกสู่แม่น้ำปากพนังและระบายออกสู่อ่าวไทย โดยมวลน้ำเกือบทั้งหมดจะไหลผ่านประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ์ ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกรมชลประทาน ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เปิดประตูระบายน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 10 บานเพื่อเร่งระบายมวลน้ำที่กำลังท่วมขังอย่างหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังตอนกลาง ประกอบด้วยอำเภอปากพนัง อำเภอเชียรใหญ่ ซึ่งเป็นพื้นที่หลักรับน้ำจากอำเภอเมือง อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยมีต้นน้ำจากอำเภอลานสกา อำเภอร่อนพิบูลย์

ขณะเดียวกันเป็นการเร่งระบายน้ำที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้แจ้งเตือนให้มีการเร่งระบายมวลน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง เนื่องจากมีแนวโน้มจะมีมรสุมทำให้เกิดฝนตกอย่างหนักในช่วงวันที่ 12 ถึง 14 ธันวาคม อย่างไรก็ตาม พบว่ายังมีอุปสรรคในการระบายน้ำนอกจากน้ำทะเลหนุนสูงเป็นระยะ ประตูน้ำบางแห่งยังเต็มไปด้วยสวะจำนวนมาก เช่น ประตูระบายน้ำคลองปากตรง ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง ซึ่งกำลังสร้างความไม่สบายใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่