6 ธันวาคม 2562 การแก้ปัญหาน้ำท่วม เทศบาลนครยะลา

ที่มา: https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG191206085640667

ในช่วงปลายปีของพื้นที่ภาคใต้จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก และน้ำท่วมเกือบทุกปี โดยพบว่า บริเวณพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมส่วนมาก เป็นพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำสายหลัก ที่เป็นแหล่งชุมชนธุรกิจ แล้วขยายวงกว้างมากขึ้น เข้าสู่พื้นที่การเกษตร ในส่วนของจังหวัดยะลาก็เช่นกัน โดยเฉพาะเขตเมือง เพราะเป็นที่ราบลุ่มใกล้แม่น้ำปัตตานี มีภูเขาโอบล้อม และมีแม่น้ำไหลผ่านตัวเมืองเป็นระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร จากชุมชนต่างๆ ดังนั้นในอดีตเราก็จะพบว่าเมืองยะลาน้ำท่วมเกือบทุกปี คนไทยสมัยก่อนตั้งชุมชนอยู่บริเวณริมแม่น้ำลำคลองสร้างบ้านยกพื้นสูงประมาณ 3 เมตร มีหน้าบ้านติดริมน้ำ และทุกบ้านก็มีเรือเก็บไว้ใช้งาน นั่นแสดงว่า ที่ผ่านมามีเหตุการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี และยังใช้เรือเป็นยานพาหนะ แต่ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมเปลี่ยนไป โดยเฉพาะทางด้านคมนาคมได้มีการเปลี่ยนแปลงจากการคมนาคมทางน้ำ มาเป็นทางบก จึงจำเป็นต้องสร้างถนนให้อยู่ใกล้บริเวณชุมชน มีการสร้างถนนทั้งถนนสายหลัก ถนนสายรอง และถนนภายในชุมชนเพิ่มขึ้นมากมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็วสำหรับการเดินทาง รวมทั้งมีการถมที่ดินเพื่อสร้างอาคารบ้านเรือน จึงเป็นเหตุให้ปริมาณน้ำไม่สามารถไหลไปอยู่ในพื้นที่ที่เคยอยู่ บริเวณที่ลุ่มและยังยากต่อการไหลลงสู่แม่น้ำลงสู่ทะเล เนื่องจากมีการขวางกั้นพื้นที่สำหรับการระบายน้ำลดน้อยลงนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา เปิดเผยว่า พื้นที่เขตเทศบาลนครยะลา มีแม่น้ำปัตตานีไหลผ่านเป็นระยะทาง 16 กิโลเมตร ทำให้ในอดีตจึงมีน้ำท่วมแทบทุกปี แต่จากการวางแผน และทำการแก้ปัญหาน้ำท่วมของเทศบาลนครยะลามาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาประมาณ 30 ปี ทำให้เรามีคันดินกั้นแม่น้ำปัตตานีตลอดแนวเขตเทศบาล พร้อมกับมีประตูระบายน้ำตามจุดต่างๆ นอกจากนี้ ระบบระบายน้ำที่เป็นคูคลอง ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ท่อลำเลียงน้ำขนาดใหญ่ใต้ พื้นถนน ก็สามารถเชื่อมต่อกันหมด ส่งผลให้การระบายน้ำในเมืองยะลาเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ยกเว้นกรณีฝนตกหนักมากจริงๆ อาจจะมีน้ำท่วมขังบ้าง แต่ไม่นานนักก็สามารถระบายได้มีการขุดลอกบึงแบเมาะ แก้มลิงขนาดใหญ่รองรับน้ำ มีการทำท่อลำเลียงน้ำขนาดใหญ่ใต้ถนนบางสาย ปรับปรุงคูคลองรางระบายน้ำตลอดทั้งปี ล่าสุดมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่บ้านจารูเพื่อระบายน้ำกรณีที่แม่น้ำในแม่น้ำสูงกว่าน้ำในคลองแบเมาะ รวมทั้งในปีนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการทำรางระบายน้ำบริเวณรอยต่อระหว่างเขตเทศบาลนครยะลากับเทศบาลเมืองสะเตงนอก บริเวณปลายซอยวิฑูรอุทิศ 10 ถึงบริเวณหลังโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) แม้ว่าปัญหาน้ำท่วมอาจจะไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้เพราะธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แต่เทศบาลนครยะลาได้มีการบูรณาการทำงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เขื่อนบางลาง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนในชุมชนต่างๆ หากเกิดปัญหาน้ำท่วมขึ้นเราก็จะพยายามไม่ให้เกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเทศบาลจะมีการแจ้งเตือนเป็นระยะ และเมื่อระดับน้ำลดลงก็จะเข้าไปล้างถนนทำความสะอาด ให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว