6 ตุลาคม 2565 ทส. ประชุม กนภ. เห็นชอบยุทธศาสตร์ระยะยาวเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

ที่มา ทส. ประชุม กนภ. เห็นชอบยุทธศาสตร์ระยะยาวเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (mgronline.com)

เมื่อวานนี้ (4 ตุลาคม 2565) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ในฐานะรองประธานกรรมการคนที่ 1 พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ (ปกท.ทส.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) ครั้งที่ 3/2565 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด และผ่านระบบ Video Conference

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบต่อ (ร่าง) การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (2nd Updated Nationally Determined Contribution: 2nd Updated NDC) และ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ (Thailand’s Long-Term Low Greenhouse Gas Emission Development Strategy: LT-LEDS) โดยให้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนจัดส่งไปยังสำนักเลขาธิการกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) อย่างเป็นทางการต่อไป โดย (ร่าง) เอกสารทั้ง 2 ฉบับจะเป็นกรอบของประเทศไทยในการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกในระยะกลางและระยะยาว ตามลำดับ เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2065 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มสำหรับการลงทุนที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ เช่น พลังงานหมุนเวียน ยานยนต์ไฟฟ้า การเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน นอกจากนี้ ยังช่วยให้สุขภาวะของประชาชนดีขึ้น ดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศ เกิดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ และการจ้างงานสีเขียว รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจไทย สอดคล้องกับนโยบาย BCG

ที่ประชุมฯ ยังมีมติเห็นชอบผลการลดก๊าซเรือนกระจก ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 56.47 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 15.40 ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่ประเทศประกาศไว้ที่ร้อยละ 7- 20 เมื่อเทียบกับกรณีปกติ และเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับการประชุม COP27 ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ณ เมืองชาร์ม เอล เชค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ได้แก่ 1. (ร่าง) องค์ประกอบคณะผู้แทนของประเทศไทยในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 (COP 27) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 26 หน่วยงาน เข้าร่วมการประชุม และ 2. (ร่าง) กรอบท่าทีเจรจาของไทยในการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปี พ.ศ. 2565 – 2566 ที่จะใช้เป็นแนวทางในการเจรจาสำหรับผู้แทนไทยในการประชุม COP27