6 กุมภาพันธ์ 2563 แล้งลามไม่หยุด! พื้นที่เกษตรเสียหาย 21 จว. รวม 1.3 ล.ไร่-สูญ 1.4 พันล.

ที่มา : https://www.naewna.com/local/471142

ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานสถานการณ์ภัยแล้ง ช่วงภัยเดือนกันยายน 2562–ปัจจุบัน มีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว 21 จังหวัด จำนวน 134 อำเภอ 737 ตำบล 2 เทศบาล 6,575 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย(15) น่าน(2) เพชรบูรณ์(6) อุทัยธานี(8)อุตรดิตถ์(4) พะเยา(6) สุโขทัย(4) นครพนม(3) มหาสารคาม(7) บึงกาฬ(4) หนองคาย(8) บุรีรัมย์(8) กาฬสินธุ์(1) นครราชสีมา(7) จังหวัดสกลนคร(8)กาญจนบุรี(6)ฉะเชิงเทรา(3) ชัยนาท(4) นครสวรรค์(6) สุพรรณบุรี(6) และจังหวัดขอนแก่น(18)

ส่วนผลกระทบด้านการเกษตร ด้านพืช ประสบภัย 22 จังหวัด เกษตรกร 261,058 ราย พื้นที่ คาดว่าจะเสียหาย 2,328,302 ไร่ สำรวจพบความเสียหายแล้ว 21 จังหวัด เกษตรกร 131,959 ราย พื้นที่ เสียหาย 1,328,455 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1,168,883 ไร่ พืชไร่ 158,795 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 778 ไร่ คิดเป็นวงเงิน 1,484.58 ล้านบาท ขอรับความช่วยเหลือเกษตรกร 58,266 ราย พื้นที 558,134 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 490,724 ไร่ พืชไร่ 67,050 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 360 ไร่ วงเงิน 623.76 ล้านบาท จ่ายเงินช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 4,399 ราย พื้นที่ 29,076 ไร่ เป็นเงิน 32.38 ล้านบาท ด้านปศุสัตว์ และด้านประมง ยังไม่มีรายงานได้รับผลกระทบ