6 กุมภาพันธ์ 2563 นิสิต ป.เอก เกษตร ค้นพบกล้วยไม้ชนิดใหม่ของโลก

ที่มา : https://www.nationtv.tv/main/content/378756973/

นางสาวอ้อพร เผือกคล้าย นิสิตปริญญาเอกสาขานิเวศวิทยาป่าไม้ นิสิตในที่ปรึกษาของ รศ. ดร. สราวุธ สังข์แก้ว ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ ประกอบด้วย ดร.สมราน สุดดี สำนักหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ศ. ดร. Trevor Hodkinson จาก Department of Botany School of Natural Sciences, Trinity College Dublin, Ireland และ ศ. ดร. Henrik Pedersen จาก Biosystematics, Natural History Museum of Denmark, University of Copenhagen, Gothersgade ได้ร่วมกันศึกษากล้วยไม้ชนิดใหม่ของโลก 

โดยพบว่าตัวอย่างที่เก็บโดย Dr. Gunnar Seidenfaden ในช่วงปี ค.ศ. 1983 ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดบึงกาฬ และช่วงปี ค.ศ. 1986 ที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม มีความสับสนในเรื่องของการระบุชนิด และมีอยู่ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะหลายประการไม่เหมือนกล้วยไม้ชนิดอื่น ๆ กล้วยไม้ชนิดใหม่นี้มีความคล้ายคลึงกับเอื้องคำน้อย (Dendrobium fimbriatum Hook.) แต่มีความแตกต่างกันในส่วนต่าง ๆ เช่น ลำต้น ใบ ดอก กลีบเลี้ยง กลีบดอก และกลีบปาก 

จึงได้ตั้งชื่อพฤกษศาสตร์ให้แก่กล้วยไม้ชนิดใหม่นี้ว่า Dendrobium perplexum Phueakkhlai, Sungkaew & H. A. Pedersen ผลการค้นพบนี้ได้ตีพิมพ์ในวารสาร Phytotaxa 419 (2): 197202 : เรื่อง A new species of Dendrobium (Orchidaceae: Epidendroideae: Malaxideae) described from previously perplexing specimens of the Seidenfaden collection ในเดือนตุลาคม 2019 ที่ผ่านมา ดังรายละเอียดตาม https://doi.org/10.11646/phytotaxa.419.2.6