6 กันยายน 2565 อายิโนะโมะโต๊ะชูแนวคิด 3Rs ใช้น้ำให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด

ที่มา : https://mgronline.com/business/detail/9650000085214

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรน้ำตลอดกระบวนการผลิตให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยหลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) ขับเคลื่อนผ่านทุกกิจกรรมทางธุรกิจในทุกโรงงานและสถานประกอบการ มุ่งสู่การเป็น “โรงงานสีเขียว” ที่มีส่วนร่วมรักษาทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ สามารถลดปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยการผลิตลงได้ถึง 91% บริษัทฯ ได้ใช้เทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงในการบำบัดน้ำที่เหลือจากกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพที่สูงกว่าที่กฎหมายกำหนดก่อนปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ รวมถึงการนำมาหมุนเวียนใช้ภายในโรงงานอีกด้วย กิจกรรมเหล่านี้นับเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะสามารถบรรลุเป้าหมายในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้ได้ 50% ภายในปี 2030 ตามแผนการส่งเสริมความยั่งยืนของโลกที่ได้วางไว้