6 กันยายน 2565 ปลัด สปน. ร่วมขับเคลื่อนใช้พลังงานสะอาด ทางเลือกใหม่วิถีประมงไทย

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/east/2491340

เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 65 ที่ศาลาบริเวณอุทยานสถานเรือรบหลวงประแส ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการเสวนาระดมความคิดเห็นจากกลุ่มชาวประมง ภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิจัย ในหัวข้อ “พลังงานสะอาด ทางเลือกใหม่ในวิถีประมงไทย” โดยนายธีรภัทรเปิดเผยว่า การเสวนาครั้งนี้เป็นการนำเสนอแนวทางการส่งเสริมการประยุกต์ ใช้พลังงานสะอาดในการประกอบอาชีพประมง และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ปากน้ำประแส พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากชาวประมงในพื้นที่ และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับนักวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานสะอาด เพื่อขับเคลื่อนการนำพลังงานสะอาดมาใช้ในภาคการประมง ทดแทนการใช้น้ำมันเพียงอย่างเดียว รวมถึงช่วยลดการปล่อยมลพิษต่าง ๆ ที่จะเป็นเงื่อนไขในการควบคุมการส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงไปยังต่างประเทศในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีการรับฟังความคิดเห็นด้านอื่น เช่น ผลกระทบจากกฎหมายที่แก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU) การแบกรับต้นทุนการทำประมงที่สูงขึ้น และการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ ดังนั้นเพื่อการทำงานที่เป็นการบูรณาการกันอย่างเป็นเอกภาพ จึงเห็นควรเสนอจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานขึ้นมา เพื่อนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมหารือร่วมกัน ในการขับเคลื่อนนำพลังงานสะอาดมาใช้ในภาคการประมง และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยจะนำงานวิจัยและนวัตกรรมเข้ามาสนับสนุนด้วย เพื่อเป็นการลดต้นทุนและลดปัญหามลพิษไปพร้อมกัน ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้กับชุมชนประมงในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป