6 กรกฎาคม 2565 เมืองพัทยาเตรียมก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะพร้อมสถานีไฟฟ้า 3 โรง หวังกำจัดขยะ 1,500 ตันต่อวัน

ที่มา : https://mgronline.com/local/detail/9650000063983

นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมร่วมนายกเทศบาล และ อบต. รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ซึ่งถูกกำหนดให้อยู่ในกลุ่มพื้นที่บริหารจัดการมูลฝอย หรือคลัสเตอร์ (Cluster) ที่ 2 จ.ชลบุรี ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา เพื่อชี้แจงแนวทางและรับฟังข้อเสนอวิธีการกำจัดขยะ การเก็บขน การพักคอย และการนำส่ง รวมถึงงบประมาณที่จะใช้ในการทำลาย นายมาโนชเผยถึงการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมกลุ่ม จ.ชลบุรี ตามประกาศของจังหวัดว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งในกลุ่มคลัสเตอร์ที่ 2 นี้ เมืองพัทยาจะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดทำศูนย์รวม และกำจัดขยะมูลฝอยรวมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยบูรพา ทำการการศึกษา สำรวจ และเสนอแนะวิธีการกำจัดขยะตามนโยบายของภาครัฐ โดยเมืองพัทยาเดิมมีแผนการก่อสร้างสถานีกำจัดขยะเพื่อผลิตไฟฟ้าในพื้นที่บ่อขยะ 140 ไร่ เขต ต.เขาไม้แก้ว แต่ต้องยกเลิกไปเพราะถูกคัดค้านจากประชาชน จึงทำการศึกษาแนวทางใหม่พร้อมจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะมูลฝอย ในกลุ่มคลัสเตอร์ 2 และจะได้มอบหมายให้แต่ละเทศบาลนำเสนอต่อสภาท้องถิ่นเพื่อขอความเห็นชอบ ก่อนจะรวบรวมนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการขยะจังหวัดชลบุรีต่อไป