5 สิงหาคม 2565 ถอดบทเรียนการติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220805093030547

นายปิยะ หนูนิล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดเวทีการประชุมสัมมนาหน่วยงาน คณะทำงานประเมินผล การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ประจำปี 2565 เพื่อร่วมสรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนในการติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในเขตพื้นที่ ซึ่งได้ดำเนินงานต่อเนื่องมาตลอดห้วงระยะเวลา 4 เดือน ในช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนพฤษภาคม 2565 พร้อมกับร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น เพื่อการปรับปรุงวิธีการและแนวทางปฏิบัติ เตรียมมาตรการความพร้อมเพื่อจะนำไปใช้ในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดลำปางในปีถัดไป

โดยการประชุมได้มีการชี้แจงสรุปผลการดำเนินงาน การรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดลำปาง ประจำปี 2565 (ม.ค.-พ.ค.) ซึ่งตลอดในห้วงระยะเวลาดังกล่าว จังหวัดลำปางได้กำหนดใช้มาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ อาศัยการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วน ภายใต้กรอบแนวคิด Area : Function : Participation หรือ AFP โดยมีมาตรการในการดำเนินงานหลักๆ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ มีการจัดตั้งศูนย์สั่งการแบบเบ็ดเสร็จ(Single Command) มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจรับแจ้งเหตุรวบรวมข้อมูลและสั่งการ (War Room) ระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล / ด้านการประชาสัมพันธ์ ได้จัดให้มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์หยุดเผา ผ่านสื่อมวลชนในพื้นที่รวมทั้งเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และอาสาสมัครภาคประชาชน ด้านการป้องกันและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงได้จัดทำการขึ้นทะเบียนผู้มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการหาของป่า หรือมีกิจกรรมในพื้นที่ป่า มีการจัดตั้งฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง