5 มีนาคม 2565 ที่ประชุม UNEA 5.2 รับรองข้อมติด้านการจัดการมลพิษจากขยะพลาสติก

ที่มา : https://tna.mcot.net/environment-895455

คณะผู้แทนไทยได้เข้าร่วมพิธีปิดการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 5 ช่วงที่ 2 (UNEA 5.2) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2565 ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา ภายใต้หัวข้อหลัก “Strengthening Actions for Nature to Achieve the Sustainable Development Goals” ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยการประชุมในครั้งนี้ ถือเป็นประวัติศาสตร์ของสหประชาชาติ ในการรับรองข้อมติด้านการจัดการมลพิษจากขยะพลาสติก และจะเป็นก้าวแรกในการจัดตั้งกระบวนการเพื่อมุ่งไปสู่การจัดตั้งคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการเจรจา (Intergovernmental Negotiating Committee : INC) ซึ่งประเทศไทยมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการเจรจาในข้อมตินี้ ภายใต้นโยบายที่ชัดเจนในการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกทั้งระบบของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในเวทีการประชุม UNEA 5.2 ครั้งนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทย (National Statement) ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และด้านมลพิษ ซึ่งประเทศไทยได้ใช้แนวทาง Bio-Circular-Green Economic Model (BCG) ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สำหรับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และได้เข้าร่วมการเสวนา Leadership Dialogue with MEAs เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ในหัวข้อ “Strengthening Actions for Nature to Achieve SDGs” โดยแสดงวิสัยทัศน์ถึงนโยบายระดับประเทศ เพื่อสนับสนุนการบูรณาการดำเนินงานตามพันธกรณีระหว่างประเทศ และการทำงานร่วมกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) อีกด้วย