5 มิถุนายน 2565 พบนกกว่า 100 ชนิดรอบมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจน์

ที่มา : https://mgronline.com/local/detail/9650000053248

นักศึกษา คณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง ศิษย์เก่า หลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ร่วมกันสำรวจนกภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ใน 24 ชั่วโมง ภายใต้กิจกรรม Global Big Day 2022 ที่จัดโดย Application eBird และ Cornell Lab of Ornithology

โดยกิจกรรม Global Big Day 2022 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเป็นนักวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง (Citizen Science) ด้วยการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากทั่วโลกสำรวจนกในพื้นที่ของตนภายในวันดังกล่าว แล้วรายงานผลผ่าน Application eBird

จากการรายงานผลโดย Application eBird ผลการสำรวจพบนกในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ภายในเวลา 24 ชั่วโมง ได้พบนกหลากหลายชนิด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนกประจำถิ่น พบรวมทั้งสิ้น 113 ชนิด โดยถือเป็นพื้นที่ (Top hot spots) พื้นที่จุดสำรวจนก มีรายงานการพบนกมากที่สุดเป็นอันดับ 1 และสถิติการสำรวจรายงานผลโดย Application eBird รายงานว่า จังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดที่พบชนิดนกมากเป็นอันดับ 4 ของประเทศไทย

การจัดเก็บข้อมูลของนกชนิดต่างๆ เหล่านี้เป็นประจำทุกปี จะสามารถนำไปไว้ใช้ในการจัดการด้านการอนุรักษ์ระดับโลกได้ ซึ่งหลักฐานของการพบความหลากชนิดของนกมากกว่า 100 ชนิด ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จากกิจกรรม Global Big Day ดังกล่าว เป็นตัวชี้วัดหนึ่งของความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า และชุมชนรอบข้างมีส่วนช่วยในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางตรง และทางอ้อม เช่น การไม่ทำลายป่า การไม่ล่าสัตว์ ไม่ยิงนก ซึ่งทำให้นกไม่กลัวคน แตกต่างจากพื้นที่อื่นที่เป็นป่าสมบูรณ์แต่ไร้เสียงร้องของนกในยามเช้า

นอกจากนี้ ระบบนิเวศภายในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ยังคงมีความหลากหลาย และอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับการศึกษาเรียนรู้ทางชีววิทยาให้นักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจตลอดไปอย่างยั่งยืน

Skip to content