5 มิถุนายน 2563 เผยภาพมุมสูง แม่น้ำยมแห้งขอดจนเห็นผืนทราย

ที่มา: https://www.komchadluek.net/news/regional/432887

แม่น้ำยมตอนกลางที่ไหลผ่าน จ. พิจิตร ๔ อำเภอของ จ. พิจิตร ได้แก่ อ. สามง่าม โพธิ์ประทับช้าง บึงนาราง และโพทะเล ความยาว ๑๒๔ กม. โดยเฉพาะที่บริเวณ ต. ไผ่ท่าโพ อ. โพธิ์ประทับช้าง จ. พิจิตร ปริมาณน้ำในแม่น้ำยมยังคงแห้งขอดจนเห็นผืนทรายต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี ๖๒ จนถึงปัจจุบัน เข้าสู่เดือนที่ ๖ ถึงแม้จะเข้าสู่ฤดูฝน แต่ปริมาณน้ำในแม่น้ำยมยังคงแห้งแล้งเห็นพื้นทราย โดยเฉพาะแม่น้ำยมที่ไหลผ่านหมู่บ้านและชุมชน มีปริมาณน้อย ชาวบ้านและเกษตรกรสองแนวริมฝั่งแม่น้ำ ไม่สามารถใช้น้ำได้ เนื่องจากปริมาณน้ำมีน้อย ไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร ขณะที่แหล่งกักเก็บน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ต. บ้านบุ่ง อ. เมืองพิจิตร เป็นแหล่งกักเก็บน้ำฝนในช่วงฤดูน้ำหลาก ยังคงแห้งขอดไม่มีน้ำ พื้นดินก้นบ่อแตกระแหง ไม่มีปริมาณน้ำกักเก็บ ชาวนาในพื้นที่ใกล้เคียงกับแหล่งกักเก็บน้ำ ยังคงต้องปล่อยพื้นที่นาข้าวให้ว่าง มีเพียงสภาพความแห้งแล้งของเศษวัชพืช ตอซังข้าว หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวครั้งที่ผ่านมา และซากสัตว์น้ำที่แห้งตาย หลังจากประสบปัญหาภัยแล้ง ซึ่งไม่สามารถทำการเกษตรนาข้าวได้ ต้องปล่อยพื้นที่เคยทำนาให้ว่างเปล่าดินแตกระแหง ไม่กล้าเสี่ยงทำนาในช่วงนี้ เพราะไม่สามารถหาแหล่งน้ำต้นทุนที่จะมาทำนาได้ สำหรับเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานในพื้นที่ อ. สากเหล็ก วังทรายพูน และทับคล้อที่มีแหล่งน้ำ เพื่อรอรับน้ำหลากจากเทือกเขาพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ซึ่งหลังจากช่วงฤดูน้ำหลากในช่วงเดือน ก.ย. ของปีที่ผ่านมา แต่หลังจากระดับน้ำที่ลดลงอย่างรวดเร็ว และสภาพอากาศที่ร้อนและแล้งจัด ส่งผลทำให้น้ำคลองแห้งขอดลง กระทบกับการทำการเกษตรของประชาชน ถึงแม้จะเข้าฤดูฝนแล้วก็ตาม