5 มกราคม 2563 เปลี่ยนขยะในทะเลไทยให้เป็นสินค้าแฟชั่น

ที่มา : https://www.komchadluek.net/news/lifestyle/408242?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=lifestyle

ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยได้ดำเนินการทุกวิถีทางร่วมกันทุกภาคส่วนในการจัดการปัญหาขยะทางทะเล ซึ่งประเทศไทยก็ดำเนินการได้เป็นอย่างดี ข้อมูลจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งปี 2562 พบว่า ประเทศไทยอยู่ในลำดับประเทศที่ทิ้งขยะลงในทะเลมากเป็นลำดับที่ 10 ซึ่งเป็นลำดับที่ดีขึ้นจากอดีต ในฐานะองค์กรหลักที่ดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ และมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด จึงได้ร่วมกับบริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิอีโคอัลฟ์ ราชอาณาจักรสเปน ดำเนินโครงการ “อัพไซคลิ่ง ดิ โอเชียน ไทยแลนด์” มาตั้งแต่ปี 2560 ด้วยความตระหนักในความสำคัญของการจัดการแก้ปัญหาขยะในท้องทะเลไทย และการสร้างจิตสำนึกแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักท่องเที่ยว ในการเข้ามามีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำให้ทะเลไทยใสสะอาด พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนตราบนานเท่านาน นอกจากนี้โครงการของเรายังมีการต่อยอดนำความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ขยะที่หลายคนอาจไม่เคยเห็นคุณค่าให้กลับมาเป็นสินค้าแฟชั่นที่มีการออกแบบอย่างร่วมสมัย ถือได้ว่าเป็นการยกระดับจากรีไซคลิงเป็นอัพไซคลิง

ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) กล่าวว่า การเก็บรวบรวมขยะเพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้วยความร่วมมือของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยตลอดระยะเวลา 3 ปี โครงการสามารถรวบรวมปริมาณขยะพลาสติกที่เก็บได้จากบริเวณชายหาดและในทะเลระยองจำนวน 20 ตัน และนำมาผ่านกระบวนการอัพไซเคิลด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อคืนชีวิตใหม่ให้ขยะพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์แฟชั่นมากมาย อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะ ซึ่งนับเป็นการช่วยลดปริมาณขยะและสร้างความยั่งยืนให้แก่โลก นอกจากนี้ ในอนาคตเรายังมุ่งมั่นในการดำเนินโครงการ “อัพไซคลิ่ง ดิ โอเชียน ไทยแลนด์” ต่อไป โดยจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าให้มีคุณภาพมากขึ้น พร้อมทั้งนำโครงการ เป็นโมเดลเพื่อต่อยอดสู่โครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะต่อไป