5 พฤษภาคม 2563 พายุฤดูร้อนไม่ช่วยลำชีแห้งขอดน้ำเขื่อนโคราชไม่ถึงร้อยละ ๒๐

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_665418/

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ จ. นครราชสีมาวิกฤติเพิ่มมากขึ้น โดยปริมาณน้ำในแม่น้ำชี ที่ ต. แก้งสนามนาง อ. แก้งสนามนาง จ. นครราชสีมา ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักหล่อเลี้ยงชาวบ้าน ๑๒ หมู่บ้านของ ต. แก้งสนามนาง แห้งลงต่อเนื่อง ชาวบ้านหวั่นขาดน้ำใช้ เพราะปีนี้ภัยแล้งมาเร็วกว่าทุกปี ๒๐ ครอบครัวที่ประกอบอาชีพออกเรือหาปลาจับสัตว์น้ำได้รับผลกระทบหนัก ส่วนเกษตรกรปลูกพืชผักสวนครัว ต้องอาศัยสูบน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ พอประทังแก้ปัญหาไปได้บ้าง แม่น้ำชี เป็นแม่น้ำขนาดใหญ่ไหลเชื่อมต่อกับ จ. ชัยภูมิไม่เคยแห้งขอดมานานกว่า ๓๐ ปี หากไม่มีฝนตกลงมาภายใน ๑ – ๒ เดือนนี้จะส่งผลทำให้ชาวบ้านขาดน้ำใช้อย่างแน่นอน

ปริมาณภาพรวมในพื้นที่ จ. นครราชสีมา แม้ว่าช่วงนี้มีพายุฤดูร้อนเข้ามาในจังหวัด แต่ไม่ได้เติมน้ำลงในอ่างเก็บน้ำของพื้นที่ ทำให้ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ๔ แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำลำตะคอง ปริมาตรน้ำปัจจุบันเหลืออยู่ที่ ๙๕ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๓๐.๒๔ แต่เป็นน้ำใช้การได้ ๗๒ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๒๔.๘๐ ส่วนอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงเหลือปริมาตรน้ำ ๑๓ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๘.๕๙ เป็นน้ำใช้การได้ ๑๒ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๘.๑๖ อ่างเก็บน้ำมูลบน เหลือปริมาตรน้ำ ๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๑๙.๓๔ เป็นน้ำใช้การได้ ๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๑๕.๑๓ และอ่างเก็บน้ำลำแชะ เหลือปริมาตรน้ำ ๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๑๔.๘๔ เป็นน้ำใช้การได้ ๓๓ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๑๒.๖๒ ขณะที่ปริมาตรน้ำคงเหลือในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ๒๓ แห่งใน จ. นครราชสีมา มีปริมาตรน้ำเหลือรวม ๕๘ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๑๗.๗๖ เป็นน้ำใช้การได้ ๓๔ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๑๑.๒๔ รวมปริมาตรน้ำใน อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ๔ แห่ง และอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ๒๓ แห่งของ จ. นครราชสีมา คงเหลืออยู่ที่ ๒๓๕ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๑๙.๓๔ แต่เป็นน้ำใช้การได้เพียง ๑๗๓ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ ร้อยละ ๑๕.๐๓ เท่านั้น จึงต้องบริหารจัดการน้ำอย่างรัดกุมเพื่อให้เพียงพอใช้ตลอดหน้าแล้งนี้