5 พฤษภาคม 2563 ชลประทานเดินหน้าขุดลอกคลองส่งน้ำโครงการเขื่อนทดน้ำโกกโก่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ. ตาก

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_665263/

ดร. ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่า สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๔ และโครงการชลประทานตาก ได้ส่งเจ้าหน้าที่สำรวจบริเวณท่อระบายน้ำปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา และท่อระบายน้ำปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายพบว่า มีตะกอนทรายทับถมอยู่เป็นจำนวนมาก และตลิ่งเริ่มชำรุด จึงวางแผนดำเนินการขุดลอกคลอง และซ่อมแซมตลิ่งให้แล้วเสร็จ ก่อนส่งมอบให้โครงการชลประทานตาก เพื่อใช้ส่งน้ำให้แก่ราษฎรในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากคลองส่งน้ำดังกล่าวได้อย่างเต็มศักยภาพต่อไป นายบุญเลิศ บุบผากอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตากกล่าวว่า ท่อระบายน้ำปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา มีลักษณะเป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวประมาณ ๕๕๘ ม. และท่อระบายน้ำปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายยาวประมาณ ๓๑๐ ม. เป็นระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบของโครงการเขื่อนทดน้ำโกกโก่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต. แม่กาษา อ. แม่สอด จ. ตาก ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี ๒๕๕๒ สามารถส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานในพื้นที่ ต. แม่กาษา อ. แม่สอด จ. ตาก ในช่วงฤดูฝนได้กว่า ๑๖,๘๐๐ ไร่ และในช่วงฤดูแล้งอีกกว่า ๖,๑๐๐ ไร่