5 พฤษภาคม 2563 จ. กาฬสินธุ์แล้ง!! ขาดแคลนน้ำชาวบ้านเดือดร้อนหนักยกตำบล

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/152683

ผลกระทบจากปัญหาฝนทิ้งช่วงไปนานหลายเดือน เกิดภาวะความแห้งแล้งครอบคลุมในหลายพื้นที่ของ จ.กาฬสินธุ์ โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล นอกเขตชลประทาน ซึ่งชาวบ้านกำลังได้รับความเดือดร้อน ด้านน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค ชาวบ้านใน ต. สะอาดไชยศรี อ. ดอนจานกำลังเผชิญกับปัญหาดังกล่าว โดยชาวบ้านระบุว่าน้ำประปาไหล บางครั้งขาดช่วง ๓ – ๕ วัน ทำให้ไม่มีน้ำใช้ เดือดร้อนกันยกตำบล ๘ หมู่บ้าน นายสมหมาย ปัตถารัตน์ รองนายก อบต. สะอาดไชยศรี พร้อมด้วยนายบุญรักษ์ ขามช่วง ส. อบต. หมู่ ๓ นางเพ็ญศรี ภาคฤทธิ์ ส. อบต. หมู่ ๓ และนายสมชัย ศรีแพงมล ส. อบต. หมู่ ๕ ซึ่งให้ข้อมูลว่า ปัญหาขาดแคลนน้ำดังกล่าวเกิดขึ้นจริง และเป็นปัญหาซ้ำซากในฤดูแล้ง โดยเริ่มตั้งแต่เดือน มี.ค. เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

นายสมหมาย ปัตถารัตน์ รองนายก อบต. สะอาดไชยศรีกล่าวว่า แหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตประปาหล่อเลี้ยงชาวบ้านใน ต. สะอาดไชยศรี เป็นการดึงน้ำจากอ่างเก็บน้ำบ้านอ่างคำเข้าสู่ระบบกรองน้ำ จากนั้นส่งแจกจ่ายให้บริการทั้ง ๘ หมู่บ้านใน ต. สะอาดไชยศรี ขณะที่น้ำประปาใต้ผิวดินที่มีอยู่ ๓ แห่งใช้การไม่ได้ เนื่องจากน้ำใต้ดินไม่เพียงพอ ทั้งนี้ เมื่อให้บริการแจกจ่ายน้ำทั้ง ๘ หมู่บ้าน จึงประสบปัญหาน้ำไม่เพียงพอ ซึ่งปัญหาที่พบคือ ระบบการกรองน้ำที่เสื่อมคุณภาพ เนื่องจากใช้งานมานานหลายปี น้ำที่ผ่านกระบวนการกรองแล้วจึงไหลไม่ทัน เมื่อเกิดปัญหาดังกล่าว ทาง อบต. สะอาดไชยศรีจึงแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยการจัดงบประมาณในการขนส่งน้ำ จากการประปาส่วนภูมิภาค จ. กาฬสินธุ์ ที่หอประปามอดินแดง ต. โพนทอง อ. เมืองกาฬสินธุ์ โดยว่าจ้างรถบรรทุกน้ำของเทศบาลตำบลดอนจาน เที่ยวละ ๗๐๐ บาท มาแจกจ่ายให้ชาวบ้านตามจุดต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ส่วนการแก้ไขปัญหาระยายาวนั้น อยากเรียกร้องทางจังหวัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จัดงบประมาณด้านการปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นายบุญรักษ์ ขามช่วง ส. อบต. หมู่ ๓ กล่าวว่า ปัญหาขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง ติดต่อกันเป็นประจำทุกปี เนื่องจาก ต. สะอาดไชยศรี อ. ดอนจานตั้งอยู่บนที่สูง นอกเขตชลประทาน อย่างไรก็ตาม สำหรับอ่างเก็บน้ำบ้านอ่างคำที่พอมีอยู่ ก็เหลือปริมาณไม่มาก หากฝนทิ้งช่วงอีก ๒ – ๓ เดือน คงไม่มีน้ำเหลือพอที่จะผลิตน้ำประปา จึงอยากเรียกร้องส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือชาวบ้าน ต. สะอาดไชยศรีที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ และการแก้ไขระบบการผลิตน้ำประปา เพื่อเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนด้วย ขณะที่นางทอง ไชยคำมิ่ง อายุ ๖๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๘๙ หมู่ ๕ กล่าวว่า จากปัญหาขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ จากสาเหตุน้ำประปาไม่ไหลดังกล่าว ตนและเพื่อนบ้านที่รอรับแจกน้ำจาก อบต. สะอาดไชยศรีที่จ้างรถบรรทุกน้ำของเทศบาลตำบลดอนจานมาแจกจ่ายไม่ไหว เพราะต้องกินต้องใช้ในครัวเรือน และในยามจำเป็นเร่งด่วน เช่น หุงต้มอาหาร อาบน้ำ ก็ต้องพึ่งตนเอง โดยซื้อน้ำจากพ่อค้าเร่ถังละ ๑๐ บาท และบางครั้งก็นำถังเปล่าขึ้นรถเข็น ไปตักน้ำจากอ่างเก็บน้ำบ้านอ่างคำ ซึ่งอยู่ห่างไกลถึง ๔ กม. มาใช้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น