5 ธันวาคม 2565 การท่องเที่ยว “คาร์บอนต่ำ” สู่ยุคใหม่แห่งอนาคต

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/environment/1041301

การท่องเที่ยว “คาร์บอนต่ำ” ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ผู้ประกอบการเริ่มให้ความสำคัญ ควบคู่กับการออกแบบ รูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว กิจกรรมที่เกิดจากการเดินทางท่องเที่ยว
อาจก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศ  

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หรือ TGO และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำหรือ Low Carbon Tourism ณ พื้นที่จังหวัดภูเก็ต-พังงา
ที่มุ่งเน้นการทำกิจกรรมลดการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานเชื้อเพลิง เปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด ลดการใช้สารเคมี
ในกระบวนการต่างๆ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคจากธรรมชาติ รวมไปถึงลดการใช้วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อลดปริมาณขยะให้น้อยลง