5 ธันวาคม 2564 สร้างทำนบกั้นน้ำแก้ภัยแล้งให้เกษตรกร ในพื้นที่กรุงเทพตะวันออก

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/news/541904

ปัจจุบันพื้นที่เขตหนองจอก ประชาชนส่วนใหญ่ยังทำการเกษตรและในช่วงฤดูแล้งมักประสบปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องของภัยแล้งรุนแรง เนื่องจากน้ำใช้ในการทำการเกษตรไม่เพียงพอ กทม. โดยสำนักการระบายน้ำจึงได้ดำเนินการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำบริเวณคลองเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งลักษณะเป็นเหมือนแก้มลิงกักน้ำ นำมาประยุกต์ใช้สำหรับการกักเก็บน้ำในพื้นที่คู คลอง เพื่อให้เกษตรกรในพื้นเขตหนองจอกและพื้นที่กรุงเทพตะวันออก ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งได้มีน้ำใช้ทำการเกษตร โดยเป็นการทดน้ำในคู คลอง ให้มีระดับสูงขึ้นในช่วงฤดูแล้ง

ทั้งนี้ กำหนดก่อสร้างทำนบกั้นน้ำบริเวณคลองในพื้นที่เขตหนองจอก จำนวน 17 แห่ง สามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 1.8 ล้าน ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรได้ประมาณ 55,000 ไร่ หากดำเนินการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยแก้ปัญหาน้ำภัยแล้งให้เกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพตะวันออกได้ในปีต่อไปด้วย