5 พฤศจิกายน 2565 เปิดรับชาวกรุงสมัครใจ “ไม่เทรวม” ร่วมแยกขยะจากต้นทาง แจ้งเตือน PM 2.5ผ่าน Line Alert5 ตุลาคม 2565

ที่มา : https://mgronline.com/qol/detail/9650000105274

กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการเรื่องสิ่งแวดล้อมดี ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบาย 9 ด้าน 9 ดี
ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มีความคืบหน้าการดำเนินงานที่ผ่านมา 4 เดือน ประกอบด้วย
3 เรื่องหลัก คือ 1. เรื่อง PM 2.5 เป็นแผนที่ได้เตรียมการสำหรับฤดูหนาวนี้ 2. เรื่องการบริหารจัดการขยะ
แยกขยะ ตั้งแต่ต้นทาง ผ่านโครงการไม่เทรวม และ 3. เรื่องต้นไม้ล้านต้นและสวนสาธารณะ 15 นาที

  กรุงเทพมหานครขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมมือและร่วมสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการพัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมดี