5 ตุลาคม 2564 สระแก้ว เมืองมโหสถ สระน้ำโบราณ 1,500 ปี

ที่มา: https://www.silpa-mag.com/history/article_27898

สระแก้ว เป็นชื่อชาวบ้านเรียกสระน้ำโบราณ เมืองมโหสถ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี อยู่นอกคูกําแพงเมือง
มโหสถด้านทิศใต้ ชื่อจริงของสระแก้วไม่พบหลักฐานกล่าวไว้ แต่สภาพที่เหลืออยู่เป็นพยานว่า เป็นสระศักดิ์สิทธิ์ ใช้ในพิธีขอฝนของกษัตริย์เมืองมโหสถ เมื่อ 1,500 ปีมาแล้ว เหรา หรือมกร ลายสลักขอบสระแก้ว เป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ในจินตนาการของคนยุคนั้น ทํากิริยาอ้าปากคายความอุดมสมบูรณ์ ผนังขอบสระแก้ว สลักลวดลายเป็นรูปสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ชนิดต่าง ๆ เพื่อขอความอุดมสมบูรณ์ให้บ้านเมืองและราษฎร เช่น ช้าง นาค รูปสลักที่เป็นสัญลักษณ์แห่งพระราชอํานาจของกษัตริย์ คือ สิงห์ และหมูป่า โดยมีรูปอื่น ๆ ประกอบอยู่ด้วย ทั้งรูปเทวดาเหาะ และลวดลายพรรณพฤกษา สระด้านทิศตะวันตกเป็นซอกยื่นออกไป และมีทางขั้นบันไดสลักบนพื้นศิลาแลงธรรมชาติ เป็นทางขึ้นลงสระ แต่เดิมอาจมีอาคารสร้างด้วยไม้ที่ใช้เป็นปะรําพิธี ด้านทิศเหนือมีร่องรอยหลุมเสาปะรําพิธี สลักอยู่ตรงกลางลานหินที่ยื่นล้ำเข้าไปในสระแสดงว่าเคยมีท่าน้ำเป็นเครื่องไม้ยื่นลงไปในสระ เพื่อประกอบพิธีกรรม