5 กันยายน 2564 10 กลุ่มกรีนฮ่องกง ขีดเส้นแบน! ภาชนะอาหารพลาสติกในปี 2025

ที่มา : https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9640000087615

ตัวแทนจาก 10 กลุ่มด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกลุ่มกรีนพีช WWF Hong Kong และ Conservancy Association ได้ส่งข้อร้องเรียนถึงฝ่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนที่จะเกิดการประชุมใหญ่ในงาน Legislative Council’s Panel on Environmental Affairs

ภาชนะใส่อาหารพลาสติก ตกเป็นเป้าในการเรียกร้องให้แบนในครั้งนี้ มีการสร้างหุ่นสัตว์ประหลาดที่ทำจากพลาสติกประเภทภาชนะใส่อาหารพลาสติก โดยนักสิ่งแวดล้อม 3 คนถือป้ายที่อ่านว่า “บ้านที่ใช้ภาชนะบนโต๊ะอาหารเป็นพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้ง ต้องหมดไปภายในปี 2025” และนําเสนอ “สัตว์ประหลาดบนโต๊ะอาหารพลาสติก” สูง 3 เมตรร่วมเดินขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาล พร้อมอุปกรณ์ประกอบฉากที่แสดงถึงเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารพลาสติกที่มีจำนวนกว่า 14.6 พันล้านชิ้น (ตามข้อมูลของกรีนพีซและจำนวนที่ถูกทิ้งไว้ในเมืองไม่น้อยกว่า 7.5 ล้านชิ้นทุกปี)

นอกจากนั้น การเรียกร้องจากกลุ่มอนุรักษ์ยังขยายผลออกไปโดยมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐเข้ามาเพิ่มการควบคุมการใช้ภาชนะใส่อาหารจากพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง สำหรับการให้บริการอาหารของร้านอาหาร ทั้งกับผู้ที่รับประทานอาหารจากร้านค้า และซื้อกลับบ้าน (Take Home) พวกเขาต้องการให้แบนทั้งหมดภายในปี 2568 และให้จัดทําโปรแกรมและตารางเวลาใช้บังคับเพื่อส่งเสริมการใช้ภาชนะบนโต๊ะอาหารประเภทที่นํากลับมาใช้ใหม่ได้อย่างชัดเจน

นักรณรงค์เหล่านี้กล่าวว่า ฮ่องกงต้องเผชิญกับการ “ปิดล้อมด้วยพลาสติก” และข้อกำหนดของรัฐบาลสําหรับใช้เป็นกฎระเบียบที่ทำเป็นระยะๆ ยังขาดกรอบเวลาและตารางเวลาของแผนการดําเนินการที่ชัดเจน เช่น ข้อเสนอของรัฐบาลตั้งแต่การเริ่มปรึกษาหารือเพื่อกำหนดแผนงานในระยะแรกซึ่งใช้เวลายาวถึง 4 ปี และไม่มีจุดสิ้นสุดว่าจะเริ่มเข้าสู่การดําเนินการในระยะที่ 2 เมื่อใด จึงเป็นความก้าวหน้าที่เชื่องช้ามาก จนไม่น่าจะเกิดประสิทธิภาพ และไม่สามารถแก้ปัญหาสําคัญของมลพิษพลาสติกได้อย่างทันท่วงที

ภายใต้ข้อเสนอต่อรัฐบาล มีการวางข้อเสนอให้การขายเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารจากพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งจะต้องถูกห้ามตั้งแต่ในระยะแรก ในทางกลับกันการควบคุมการใช้ช้อนส้อมพลาสติกสําหรับบริการซื้ออาหารกลับบ้านจะถูกนํามาใช้ในขั้นตอนระยะที่ 2 ทำให้ในขั้นแรกข้อห้ามครอบคลุมเพียงหลอดพลาสติก และส้อมมีดช้อนและจานภายในปี 2025 จากนั้นถึงจะห้ามผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งทั้งหมด แต่ก็ยังไม่ได้กำหนดวันเริ่มต้นสําหรับระยะที่ 2 ตามที่ออกมาเป็นประกาศ