4 มิถุนายน 2564 ยันรถไฟความเร็วสูงกระทบมรดกโลก

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/central/2107935

นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยกรณีกล่าวหากรมศิลปากรมีส่วนทำให้โครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน ช่วงที่ 1 กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ซึ่งกระทบมรดกโลกพระนครศรีอยุธยาล่าช้า กรมศิลปากรไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน เนื่องจากไม่เคยเชิญประชุมในคณะทำงาน หรือสอบถามความคิดเห็นถึงการดำเนินงานมาก่อน อย่างไรก็ตาม สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา เคยให้ความเห็นโครงการฯ มีงานก่อสร้างอาคารสถานีขนาดใหญ่มีความสูงถึง 45 ม. และอยู่ในเกณฑ์ที่อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อโบราณสถาน และมรดกโลกอยุธยามาตลอด นอกจากนี้ กรมศิลปากรเคยมีหนังสือถึงเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แจ้งว่าพื้นที่โครงการอยู่ในเขตโบราณสถาน และอยู่ใกล้เขตมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา ขอให้พิจารณาทางเลือกการออกแบบสถานีที่เหมาะสมอีกครั้ง เช่น ปรับลงเป็นทางลอดใต้ดิน หรือเบี่ยงไปใช้เส้นทางใหม่หรือย้ายที่ตั้งสถานี และไม่เห็นด้วยกับรูปแบบสถานีที่นำเสนอ และขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยส่งรายละเอียดรูปแบบรางและอาคารสถานีในแนวเส้นทางรถไฟ ตลอดทั้งเส้นให้กรมศิลปากรตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกด้วยโครงการรถไฟความเร็วสูงฯ มีส่วนเข้าใกล้พื้นที่มรดกโลกพระนครศรีอยุธยา จึงควรให้ความสำคัญต่อบริบทความเป็นมรดกโลกของพื้นที่ ต้องศึกษาผลกระทบต่อมรดกทางวัฒนธรรม และการจัดทำการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) ตามความจำเป็น ซึ่งกรมศิลปกรยืนยันทำงานตามนโยบายของรัฐบาลและศูนย์มรดกโลกที่มีความห่วงใยในแหล่งมรดกโลก ซึ่งไม่มีวาระแอบแฝง