4 พฤษภาคม 2565 13 มาตรการ แก้ปัญหาน้ำล้น-น้ำแล้ง

ที่มา : https://news.ch7.com/detail/567190

คณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 โดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนภายใต้ 13 มาตรการ เช่น การบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ, การปรับปรุง แก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำ, การขุดลอกคูคลอง, กำจัดผักตบชวา, การเตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ ประจำพื้นที่เสี่ยง, การตรวจความมั่นคงปลอดภัยคันดิน ทำนบ พนังกั้นน้ำ, การเตรียมพื้นที่อพยพและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ และตั้งศูนย์ส่วนหน้าก่อนเกิดภัยตลอดช่วงฤดูฝน เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของไทย ปี 2563-2565 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ เพื่อให้ปลอดจากการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม หรือ IUU ฟื้นฟูแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ ปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นบ้านและชุมชนประมงชายฝั่ง เสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการประมงอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน