4 พฤษภาคม 2565 ทส.ร่วมมือการเคหะแห่งชาติ จัดการ ‘น้ำเสีย’ หมู่บ้าน

ที่มา : https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3324420

นายอรรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ปัญหาน้ำเสียของประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากชุมชน ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนทั่วประเทศมีเพียง 118 แห่ง บำบัดน้ำเสียได้ 2.978 ล้าน ลบ.ม./วัน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องบำบัดน้ำเสียจากต้นทาง ทส. โดย คพ. ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ให้กับผู้บริหาร พนักงานการเคหะแห่งชาติ นิติบุคคล ชุมชนการเคหะและกรรมการชุมชนการเคหะทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ อบรมการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม ในการบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

การอบรมจัดโดยการเคหะแห่งชาติ มีหัวข้อการอบรม ประกอบด้วย
1. มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด และแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด 2. แนวทางการเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส. 1 และการจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำ บันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2535
3. ขั้นตอนการดำเนินงานของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการตรวจและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอาคาร และ
4. บทลงโทษและการดำเนินการตามกฎหมาย

Skip to content