4 ธันวาคม 2562 “ดอนแก้ว” จับมือ 11 ชุมชน ตั้งกฎลดขยะ ตั้งเป้าปิดบ่อขยะ

ที่มา: https://news.thaipbs.or.th/content/286695

คนในชุมชนดอนแก้ว จังหวัดเชียงราย 200 ครัวเรือน ต้องเผชิญกับมลพิษจากบ่อขยะบนภูเขาขนาด 3 ไร่ มานานถึง 15 ปี ทั้งน้ำสกปรกจากขยะในช่วงหน้าฝน ไหลลงนาข้าว และพื้นที่การเกษตร รวมถึงแหล่งน้ำของหมู่บ้าน กลิ่นเน่าเหม็น และแมลงวัน ที่คาดว่าเป็นสาเหตุให้คนในหมู่บ้านเกิดท้องร่วงเป็นประจำ ส่วนในฤดูแล้งจะมีการลักลอบเผากองขยะ จนเกิดฝุ่นควันคลุ้งไปทั่ว เพราะบ่อขยะแห่งนี้อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จึงไม่สามารถจัดให้มีระบบการจัดการแบบฝังกลบหรือระบบใดๆ ได้ จึงเป็นลักษณะการกองทิ้งแบบเปิดจนเกิดปัญหาดังกล่าว ดวงเดช แสนสล่า ผู้ใหญ่บ้านดอนแก้ว ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า บ่อขยะแห่งนี้รองรับขยะที่เทศบาลตำบลโรงช้าง เก็บมาจาก 12 หมู่บ้าน เดือนละประมาณ 4,000 กิโลกรัม เป็นขยะจากชุมชนบ้านดอนแก้ว เดือนละ 2,000 กิโลกรัม เพราะมีโรงงานผลิตปราสาท ที่ใช้ในพิธีศพตามประเพณีภาคเหนือถึง 2 แห่ง และชุมชนที่เหลือ 11 ชุมชน อีกเดือนละ 2,000 กิโลกรัม ชุมชนต้องการขจัดผลกระทบให้หมดไปจึงตั้งเป้าหมายว่า จะต้องปิดบ่อขยะแห่งนี้ให้ได้ ซึ่งผู้นำชุมชนเห็นว่า ควรจัดการปัญหาในชุมชนตัวเองก่อน เพื่อให้เป็นตัวอย่างกับชุมชนอื่นๆ จึงตัดสินใจเข้าร่วมแข่งขันในโครงการสะอาดบุรี ปี 2 โดยได้รับคำแนะนำจากชุมชนบ้านโป่งศรีนคร จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับรางวัล zero waste ระดับประเทศมาแล้ว ผู้ใหญ่บ้านดอนแก้ว ระบุว่า การจัดการขยะในชุมชนดอนแก้วพุ่งเป้าไปที่การลดขยะจากแต่ละครัวเรือน ใช้วิธีการแบ่งคนออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มแม่บ้าน เป็นกลุ่มที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นผู้นำขยะเข้าบ้านและสร้างขยะในครัวเรือน จึงเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่ต้องให้คำแนะนำอย่างละเอียด ซึ่งผู้นำชุมชนและพี่เลี้ยงเข้าไปให้ความรู้ในการลดนำขยะถุงพลาสติกเข้าบ้าน และการคัดแยกขยะจากต้นทาง ซึ่งแบ่งเป็นขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ และขยะพิษ โดยขยะรีไซเคิลส่วนใหญ่จะเป็นขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระดาษ และอโลหะ เป็นขยะที่ขายเพื่อสร้างรายได้ให้ครัวเรือนได้ ส่วนขยะอินทรีย์จะทำเป็นปุ๋ย ทั้งที่บ้านและพื้นที่ส่วนกลาง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ยุ่งยากสำหรับชนบท และขยะพิษซึ่งมีจำนวนน้อยจะต้องคัดแยก เพื่อนำไปไว้ในกรงขยะพิษให้เทศบาลจัดการต่อไป

2. กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นฝ่ายจัดทำกรงสำหรับใส่ขยะแต่ละประเภท จากวัสดุเหลือใช้ และวัสดุธรรมชาติ และเป็นผู้ช่วยคัดแยกขยะในครัวเรือน คัดแยกถุงพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วนำไปให้เทศบาลบดอัดเป็นแท่ง

3. กลุ่มเยาวชน ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาขยะและการคัดแยกแล้ว ยังเป็นจิตอาสาร่วมกันเก็บขยะในชุมชนทุกวันอาทิตย์ พร้อมปลุกจิตสำนึก และทำให้ผู้ปกครองหันมาใส่ใจการจัดการขยะด้วย

4. กลุ่ม อสม. เก็บข้อมูล สถิติการคัดแยกขยะแต่ละครัวเรือน โดยมี อสม.ทั้งหมด 21 คน จัดเก็บข้อมูลคนละ 8-9 ครัวเรือน เพื่อไปตรวจสอบ ชั่งน้ำหนักขยะ และตรวจสอบแต่ละครัวเรือนว่ามีการคัดแยกขยะหรือไม่ พร้อมให้คำแนะนำวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง

นอกจากแบ่งกลุ่มเป้าหมายแล้ว ยังมีการตกลงร่วมกันประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 ก.ย.2562 ที่ผ่านมา คือ ทุกครัวเรือนจะต้องแยกขยะ และใส่ในถังคัดแยกเท่านั้น เพื่อขายให้รถที่เข้ามารับซื้อไปรีไซเคิล ต้องไม่ทิ้งเกลื่อนกลาด หากพบบ้านหลังใดทิ้งขยะไม่เป็นที่จะถูกปรับครั้งละ 100 บาท หากบ้านไหนไม่คัดแยกขยะตามกฎ จะแจ้งเตือนทุกสัปดาห์ที่มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ซึ่งหลังจากตักเตือนแล้ว 1 ครั้งยังไม่คัดแยกอีก ก็จะมีมาตรการขั้นเด็ดขาด คือจะไม่รับรองสวัสดิการต่างๆ เช่น การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว เป็นต้น ความเข้มของมาตรการนี้สูงขึ้นไปอีก เมื่อทางชุมชนขอให้เทศบาลตำบลโรงช้าง ออกเทศบัญญัติ กำหนดวิธีการทิ้งขยะและอัตราค่าจัดเก็บขยะใหม่ เมื่อวันที่ 16 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยกำหนดให้ขยะที่จะทิ้งต้องใส่ถุงใสเท่านั้น ถ้าพบว่ามีขยะเปียกหรือเศษอาหารและขยะอันตราย ทางเทศบาลจะไม่เก็บ และกำหนดให้ครัวเรือนทิ้งได้เพียงสัปดาห์ละ 1 ถุง ขณะที่อัตราค่าจัดการขยะก็เพิ่มสูงขึ้นเป็นขั้นบันไดตั้งแต่ 10 – 900 บาท ตามน้ำหนักที่ทิ้ง ส่วนโรงงานผลิตปราสาทที่ใช้ในพิธีศพ ที่จะมีวัสดุเหลือใช้เป็นไม้ กระดาษ และโฟมจำนวนมาก ทั้ง 2 โรงงานก็ออกแบบการผลิตใหม่ เป็นใช้กระดาษแทนโฟมได้เกือบทั้งหมด ตั้งเป้าว่าจะออกแบบการผลิตให้ใช้กระดาษแทนโฟมให้ได้ 100 % เศษวัสดุต่างๆ ที่เหลือใช้เป็นเศษเล็กเศษน้อย ก็นำกลับมาใช้เป็นส่วนประกอบต่างๆ ขณะที่เศษกระดาษที่เหลือทิ้ง ก็แยกไว้ขายให้กับรถรับซื้อของรีไซเคิล จากข้อมูลของ อสม.ชุมชนที่ออกชั่งขยะทุกครัวเรือนทุกวัน พบว่าในช่วงเดือน ก.ย. – พ.ย. ขยะทั้งหมดลดลงจากเดือนละ 2,000 กิโลกรัม เหลือเพียงเดือนละ 20 กิโลกรัมเท่านั้น นายดวงเดช ระบุว่าเมื่อชุมชนดอนแก้วลงมือทำแล้วได้ผลน่าพอใจ จึงได้เชิญผู้นำอีก 11 หมู่บ้าน มาร่วมหารือเพื่อให้ลดขยะของแต่ละชุมชน โดยลงนามข้อตกลงร่วมกัน มีข้อกำหนดที่ชัดเจนว่า ขอความร่วมมือให้ทุกชุมชนคัดแยกขยะจากต้นทาง จากในครัวเรือนใส่ถุงขยะเฉพาะโดยไม่มีขยะอินทรีย์และขยะอันตราย เพื่อให้เทศบาลตำบลโรงช้างจัดเก็บและขนไปทิ้งที่บ่อขยะได้ต่อไป หากชุมชนใดไม่ทำตามข้อตกลง ก็จะไม่ยอมให้รถขยะของเทศบาล ผ่านชุมชนดอนแก้วเข้าไปทิ้งที่บ่อขยะอีกได้

kürtaj ankara Marmaris transfer betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort