4 กุมภาพันธ์ 2563 “วราวุธ” ประชุมมอบแนวทางเติมน้ำใต้ดิน 6 – 7 ก.พ. นี้

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/1763445

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะจัดการประชุมเสวนาการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 6 – 7 ก.พ.2563 ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล เพื่อจัดทำแนวทางการเติมน้ำใต้ดินสำหรับประเทศไทย โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนักวิชาการ ทำงานในรูปแบบคณะอนุกรรมการเติมน้ำใต้ดิน และการระดมความคิดเห็นผ่านเวทีประชุมสัมมนาหลายครั้ง เพื่อการจัดทำ และปรับปรุงแก้ไขให้เป็นคู่มือสำหรับทุกภาค ส่วนใช้ดำเนินการเติมน้ำใต้ดินที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. จะเป็นประธานส่งมอบแนวทางเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทยให้กับผู้แทนของส่วนราชการ การจัดทำแนวทางการเติมน้ำใต้ดิน สาเหตุมาจากการที่ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ลดลง มีภาวะฝนทิ้งช่วง และปริมาณฝนลดลง ทำให้ปริมาณน้ำที่กักเก็บในเขื่อน และแหล่งน้ำธรรมชาติมีปริมาณลดลงด้วย เกิดภาวะภัยแล้งเกือบทุกภูมิภาคของประเทศ ประกอบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทำให้น้ำบาดาลซึ่งเป็นแหล่งน้ำต้นทุนที่สำคัญในการอุปโภคบริโภค และกระบวนการผลิตของภาคเกษตร และอุตสาหกรรมได้ถูกสูบขึ้นมาใช้เพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ระดับน้ำบาดาลลดลงอย่างต่อเนื่อง และชั้นน้ำบาดาลมีโอกาสเสียสมดุลตามธรรมชาติ ดังนั้นแนวทางแก้ไขโดยการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาล หมายถึง การนำน้ำที่เหลือใช้ในช่วงน้ำท่วมหลาก หรือจากน้ำฝนที่ตกลงมาเติมลงสู่ชั้นน้ำบาดาลด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และนำกลับมาใช้ใหม่ในช่วงเวลาที่ต้องการ สำหรับประโยชน์ของการเติมน้ำใต้ดิน อาทิ ช่วยธรรมชาติในการฟื้นฟูชั้นน้ำบาดาลโดยการเพิ่มเติมปริมาณน้ำบาดาล แก้ไขปัญหาการลดระดับลงของชั้นน้ำบาดาลให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ช่วยระบายน้ำ และลดปริมาณน้ำ ที่สำคัญรูปแบบ และวิธีการเติมน้ำใต้ดินที่เหมาะสม จะเพิ่มความคุ้มค่าและประหยัดงบประมาณ