4 กรกฎาคม 2564 สวนสัตว์สงขลาเร่งเพาะขยายพันธุ์ “เต่าหกเหลืองภาคใต้” เต่าบกหายากหวั่นใกล้สูญพันธุ์

ที่มา : https://www.naewna.com/likesara/584987

นายวันชัย ตันวัฒนะ ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา ได้เปิดเผยว่า ปัจจุบัน เต่าหกเหลืองในประเทศไทยมีจำนวนลดลงอย่างรวดเร็ว และเป็นสัตว์หายากอันเนื่องจากมีเขตการแพร่กระจายพันธุ์ค่อนข้างจำกัด มักอาศัยที่ดอนที่มีความชื้นสูง ดินแห้งแข็งไม่ชอบ ชอบขุดหลุมซุกตัวเองอยู่ในดิน หรือแอ่งดินที่มีน้ำขัง ชอบอยู่ตามภูเขา ตามพื้นราบไม่ค่อยพบ ถ้าเลี้ยงบนพื้นซีเมนต์ต้องให้น้ำตลอดเวลา เพื่อให้ตัวเปียกชื้น เต่าหกเหลืองมีอายุยืนมากกว่า 100 ปี วางไข่ครั้งละประมาณ 30 ฟอง การแพร่กระจายพันธุ์ พบในมาเลเซีย สุมาตรา สำหรับประเทศไทยพบทางภาคใต้ เช่น แถวจังหวัดระนอง นครศรีธรรมราช สำหรับอาหาร เต่าหกเหลืองกินพืชผัก ผลไม้ หัวเผือก หัวมัน รวมทั้งหอยต่างๆ และทากเป็นอาหารเช่นกัน

สวนสัตว์สงขลาประสบความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์เต่าหกเหลือง ซึ่งเป็นเต่าบกที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพของทางภาคใต้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ภายใต้โครงการแผนวิจัย ‘การศึกษาชีววิทยาเต่าหกเหลือง (Manouria emys emys) ในการเพาะเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์ ระยะ 3 ปี (เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2564) ของฝ่ายอนุรักษ์ วิจัยและสุขภาพสัตว์ สวนสัตว์สงขลา

โดยระยะแรกศึกษาเรื่องชีววิทยา พฤติกรรม การผสมพันธุ์ และการวางไข่ในสภาพการเพาะเลี้ยง ระยะที่สองศึกษาค่าทางโลหิตวิทยาและสุขภาพของเต่าหกเหลือง และระยะสุดท้ายศึกษาในด้านความหลากหลายทางชีวภาพในสถานการเพาะเลี้ยง ผลการศึกษาวิจัยดังกล่าว สวนสัตว์สงขลามีพ่อพันธุ์เต่าหกเหลือง เพียง 5 ตัว และใช้แม่พันธุ์ที่มีความแข็งแรง อีก 14 ตัว ปรากฏว่า แม่เต่าหกเหลืองสามารถวางไข่ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ทั้งสิ้น 29 ฟอง โดยมีเชื้อที่สามารถฟักเป็นตัวได้ถึง 9 ฟอง และสามารถฟักเป็นตัวโดยใช้ระยะเวลา 60 วัน ในการออกจากไข่ได้ถึง 8 ตัว ขณะนี้อยู่ในขั้นการอนุบาลเต่าตามหลักวิชาการ

ล่าสุด เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา แม่เต่าหกเหลืองก็ได้วางไข่มากถึง 41 ฟอง ปัจจุบันอยู่ในขั้นระหว่างการฟักไข่ ซึ่งต้องเฝ้าระวังและดูแลเป็นพิเศษ เพื่อหวังผลว่าจะสามารถได้ลูกเต่าที่มีความแข็งแรงให้มากที่สุดต่อไป

ปัจจุบัน เต่าหกเหลือง (Manouria emys emys) (Schlegel and Muller, 1844) เป็นเต่าบกขนาดใหญ่ของไทยที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ชนิดหนึ่ง จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และระดับสากลจัดอยู่ในบัญชีหมายเลข 2 ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศชนิดสัตว์และพืช ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES)  ที่ผ่านมาสวนสัตว์สงขลาเคยประสบความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์เต่าหกเหลืองมาแล้ว และสามารถนำเต่าหกเหลืองกลับคืนสู่ธรรมชาติได้