31 สิงหาคม 2565 อพท.8 ชูโมเดล BCG ปั้น 4 ชุมชนทะเลตะวันตก “ป่าเด็ง แก่งกระจาน” ต้นแบบจัดการขยะยั่งยืน

ที่มา : https://mgronline.com/local/detail/9650000083305

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 8 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบสนองตลาดมูลค่าสูง บนฐานการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy Model) นำแกนนำ 4 ชุมชนเป้าหมาย เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (Thailand Riviera) ที่ อพท. จะพัฒนายกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเข้าสู่ตลาดท่องเที่ยวมูลค่าสูง แต่มีปัญหาร่วมกัน คือ การจัดการขยะที่เกิดจากการท่องเที่ยว ประกอบด้วยชุมชนบ้านถ้ำเสือ ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน ชุมชนบ้านกลางพัฒนา ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ชุมชนบ้านม้าร้อง ต.พงศ์ประศาสน์ และชุมชนบ้านทางสาย ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ศึกษาดูงานที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อชุมชนป่าเด็ง ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ซึ่ง ชุมชนป่าเด็งเป็นชุมชนต้นแบบในการพึ่งพาตนเองได้ครบทุกมิติ ทั้งด้านพลังงาน ความมั่นคงทางอาหาร และการจัดการสิ่งแวดล้อม จนได้รับรางวัลมากมายทั้งระดับประเทศ และรางวัลชนะเลิศระดับอาเซียน รางวัล ASEAN Energy Awards 2017 โดยมีตัวแทนเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นวิทยากรให้ความรู้ เช่น สถานการณ์และกฎหมายเกี่ยวกับขยะ เทคโนโลยีและระบบก๊าซชีวภาพในการกำจัดขยะ หลักการจัดการขยะชุมชน นอกจากนี้ อพท. ยังมีแผนจะสนับสนุนด้านองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ แก่ชุมชนเป้าหมายเพื่อให้เกิดการขยายผลภาพรวมเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก ที่ตอบโจทย์ BCG โมเดลได้อย่างเห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรมด้วย