31 มกราคม 2566 ภูเก็ต เข้มแก้ปัญหาน้ำเสีย ปรับ 1 ล้านบาท โรงแรมไม่ส่งรายงาน EIA/IEE

ที่มา : https://www.prachachat.net/local-economy/news-1191995

นายวัฒนพงษ์ สุกใส ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต (ทสจ.) กล่าวว่า สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ได้มีข้อกำหนด
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ผู้ประกอบการต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ดังนี้

  1. โครงการหรือกิจการที่มีจำนวนห้องหรือพื้นที่ใช้สอยอาคารเข้าข่ายต้องจัดทำรายงาน
สิ่งแวดล้อมรายงาน EIA และ IEE ต้องดำเนินการจัดทำและเสนอรายงานตามขั้นตอนก่อนนำรายงาน ไปประกอบการ
ขออนุญาตก่อสร้างและดำเนินการได้รับความเห็นชอบ

  2. โครงการหรือกิจการที่ได้จัดทำรายงาน EIA หรือ IEE ซึ่งได้รับอนุญาตแล้ว มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงาน EIA หรือ IEE  

  3.โครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ซึ่งต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียต้องดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามรายงาน ทส.1 และ ทส.2
ตามกฎกระทรวงมาตรา 80

  4. กรณีฝ่าฝืนตามข้อกำหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ต้องระวางโทษจำคุก
ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 100

  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต (ทสจ.) ได้แจ้งเตือนสถานประกอบการจะต้องส่งรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะเวลาตามที่ได้แจ้งไป ถ้าครบเวลาแล้วยังไม่ส่งทาง ทสจ.ภูเก็ต
จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแจ้งไปยังผู้ประกอบการในโทษเปรียบเทียบปรับ ซึ่งคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับอยู่
ที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Skip to content