30 สิงหาคม 2565 จังหวัดลำพูนเปิดเวทีรับฟังข้อคิดเห็น การเตรียมการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะเพื่อรองรับขยะในอนาคต

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220830095535432

ที่อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพร้อมด้วยนายอนุสรณ์ วงค์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายสุนทร รุ่งโรจน์ ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเปิดเวทีรับฟังข้อคิดเห็น และให้ข้อมูลในการดำเนินการโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อแปรสภาพเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยมีตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียในโครงการดังกล่าวฯ ทั้งเปิดโอกาสแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรร่วมกัน จากแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2565 ด้านปริมาณขยะและความสามารถในการบริหารจัดการขยะ โดยจะนำข้อมูลที่ได้รับจากแบบแสดงความคิดเห็น ไปสู่ขั้นตอนของการพิจารณาขอความเห็นชอบให้ใช้พื้นที่จากคณะกรรมการจัดทำผังแม่บทศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน และขอความเห็นชอบ จากสภาท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการขออนุญาตใช้พื้นที่จากจังหวัดลำพูนต่อไป

Skip to content