30 สิงหาคม 2564 พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านโป่งลึก-บางกลอย หลังกลุ่มป่าแก่งกระจานขึ้นเป็นมรดกโลก

ที่มา: https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210830103136670

Slide 1

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน เพื่อแก้ปัญหาที่ทำกินให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่บ้านโป่งลึก-บางกลอย ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ชาวบ้านที่อยู่อาศัยในพื้นที่บ้านบางกลอยล่างต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หลังจากผืนป่ากลุ่มป่าแก่งกระจานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อวันที่ 26 ก.ค.ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับผืนป่าแก่งกระจานอย่างมาก จึงกำชับให้แก้ปัญหาส่วนที่ยังขาดเหลือ แล้วส่วนที่ดีอยู่แล้วต้องเร่งพัฒนาศักยภาพให้สามารถรองรับการเป็นมรดกโลกของพื้นที่โดยเร็ว ภาพรวมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านโป่งลึก-บางกลอยได้จัดหาน้ำสำหรับการบริโภคให้แก่ชาวบ้านทั้ง 2 หมู่บ้านแล้ว มีปริมาณน้ำที่เพียงพอ และมีคุณภาพน้ำที่ดีเหมาะสมต่อการบริโภค จากระบบน้ำบาดาลที่ให้ปริมาณน้ำประมาณ 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ส่วนน้ำอุปโภคได้ติดตั้งระบบกระจายน้ำแล้วเช่นกัน แต่อาจมีบางพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลกำลังอยู่ระหว่างวางแผนระบบกระจายน้ำให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้และสามารถพัฒนาพื้นที่ต่อไปได้ ซึ่งระบบประปาบาดาลขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมจุดบริการน้ำดื่มสะอาดและระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก สามารถให้บริการน้ำดื่มสะอาดแก่ 2 หมู่บ้าน คือ บ้านโป่งลึก และบ้านบางกลอย รวมทั้งยังมีแปลงสาธิตการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนบ้านบางกลอย เนื้อที่ 75 ไร่ ของชาวบ้าน 8 ราย โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินและชาวบ้านเจ้าของพื้นที่ปรับพื้นที่และปรับปรุงคุณภาพดินด้วยการปลูกปอเทือง ก่อนที่จะปลูกไม้ผลตามความต้องการของชาวบ้านแต่ละรายต่อไปในอนาคต ถือเป็นการฟื้นฟูสภาพดินให้มีความสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชได้ พร้อมยังส่งมอบสิ่งของจำเป็น ได้แก่ น้ำดื่ม ข้าวสาร น้ำปลา และแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้ใหญ่บ้านบ้านบางกลอย เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านต่อไป